Analizy i statystyki

Zachęcamy do zapoznania się z analizami przygotowanymi w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Znajdą tu Państwo m.in. przekrojowe informacje dotyczące poziomu i struktury zatrudnienia, a także wysokości i dynamiki wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej – również na tle innych części administracji publicznej w ostatnich latach.

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Aktualne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w służbie cywilnej dostępne są w plikach do pobrania:

Zobacz plik Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2016 r.  

Informacje archiwalne z lat ubiegłych oraz informacje dotyczące zatrudnienia w administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej znajdą Państwo na oddzielnej podstronie Archiwalne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

 

 

Korpus służby cywilnej

System służby cywilnej obejmuje następujce kategorie urzędów:

 • Ministerstwa
 • Urzędy centralne
 • Urzędy wojewódzkie
 • Wojewódzka administracja zespolona
 • Powiatowa administracja zespolona
 • Administracja niezespolona
 • Placówki zagraniczne

Najedź i kliknij na kategorię urzędu w celu wyświetlenia szczegółowej listy

 • Komendy wojewódzkie Policji oraz Komenda Stołeczna Policji

 • Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

 • Kuratoria oświaty

 • Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne

 • Wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej

 • Wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego

 • Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

 • Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska

 • Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

 • Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

 • Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

 • Komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej

 • Komendy powiatowe (miejskie) Policji

 • Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

 • Archiwa państwowe

 • Archiwa wojskowe

 • Biuro Nasiennictwa Leśnego

 • Centralne Biuro Śledcze Policji

 • Graniczne inspektoraty weterynarii

 • Izby celne

 • Izby skarbowe

 • Oddziały Straży Granicznej

 • Okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego

 • Okręgowe urzędy górnicze

 • Okręgowe urzędy miar

 • Powiatowe inspektoraty weterynarii

 • Regionalne dyrekcje ochrony środowiska

 • Regionalne zarządy gospodarki wodnej

 • Urzędy kontroli skarbowej

 • Urzędy morskie

 • Urzędy probiercze

 • Urzędy statystyczne

 • Urzędy żeglugi śródlądowej

 • Wojewódzkie sztaby wojskowe

 • Wojskowe komendy uzupełnień

 • Zakład Emerytalno Rentowy MSW

 • Ambasady RP

 • Instytuty Polskie

 • Konsulaty Generalne RP

 • Konsulaty Honorowe RP

 • Misje RP

 • Stałe Przedstawicielstwa RP

 • Tymczasowe Punkty Konsularne

 • Wydziały Konsularne Ambasad RP