Indywidualny program rozwoju zawodowego

Przedstawiając poniższe wyjaśnienia Departament Służby Cywilnej uprzejmie informuje, że podmiotem odpowiedzialnym za dokonywanie czynności ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w danym urzędzie, stosowanie prawa i dokonywanie jego wykładni jest pracodawca. W związku z powyższym wyjaśnienia Departamentu Służby Cywilnej mają charakter opinii, a nie wiążącej wykładni prawa. W razie sporu dotyczącego stosunku pracy, jedynie sąd pracy jest uprawniony do jego wiążącego rozstrzygnięcia.

 

 

1. Czy ustalenie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członkowi korpusu służby cywilnej jest obligatoryjne?
 

2. Czy w zakresie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej został wydany akt wykonawczy?
 

3. Czy metodologia przedstawiona w publikacji pt. „Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki” jest obowiązkowa do wdrożenia w urzędach, w których działa korpus służby cywilnej?
 

4. Czy możliwe jest ustalenie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej dla osoby, która jeszcze nie otrzymała oceny okresowej?
 

5. W sytuacji, kiedy dyrektor generalny urzędu jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym członka korpusu służby cywilnej kto ustala, akceptuje i zatwierdza indywidualny program rozwoju zawodowego?
 

6. Czy urząd musi uregulować kwestie dotyczące indywidualnego programu rozwoju zawodowego?
 

 

1. Czy ustalenie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członkowi korpusu służby cywilnej jest obligatoryjne?

Tak. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej bezpośredni przełożony ustala, odrębnie dla każdego członka korpusu służby cywilnej, z wyjątkiem dyrektora generalnego urzędu, indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiący podstawę do kierowania członka korpusu służby cywilnej na szkolenia.

 

2. Czy w zakresie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej został wydany akt wykonawczy?

Na podstawie art. 108 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, szczegółowy sposób ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. W chwili obecnej nie jest planowane wydanie ww. zarządzenia. Należy jednak zauważyć, że w ramach projektu pt. „Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) opracowana została metodologia tworzenia indywidulanego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej, która została szczegółowo opisana w publikacji pt. „Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki”. Publikacja ta wraz z odpowiednimi formularzami została udostępniona w internetowym serwisie służby cywilnej pod adresem: http://dsc.kprm.gov.pl/indywidualny-program-rozwoju-zawodowego-czlonka-korpusu-sluzby-cywilnej.

 

3. Czy metodologia przedstawiona w publikacji pt. „Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej. Poradnik dobrej praktyki” jest obowiązkowa do wdrożenia w urzędach, w których działa korpus służby cywilnej?

Przedstawiona w ww. poradniku metoda ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego jest jedynie propozycją i nie ma wiążącego charakteru dla urzędów. Zarówno procedura ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego, jak i poszczególne formularze mogą być dowolnie modyfikowane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb urzędów. Należy jednak zauważyć, że przedstawiona metoda została wypracowana przez zespół doświadczonych specjalistów zajmujących się kwestiami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Metoda ta została też przetestowana i poprawiona w ramach przeprowadzonego pilotażu w urzędach, co daje gwarancję wysokiej jakości i kompleksowości proponowanego narzędzia.

 

4. Czy możliwe jest ustalenie indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej dla osoby, która jeszcze nie otrzymała oceny okresowej?

W myśl art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy o służbie cywilnej indywidualny program rozwoju zawodowego, ustala się biorąc pod uwagę m.in. wnioski zawarte w ocenie okresowej członka korpusu służby cywilnej. Jednakże przepis ten, ani inne regulacje w zakresie indywidualnego programu rozwoju zawodowego nie stanowią przeszkody do ustalenia takiego programu dla osoby, której jeszcze nie sporządzono oceny okresowej. W takiej sytuacji element, o którym mowa w ww. przepisie nie będzie wzięty pod uwagę przy ustalaniu tego programu.

 

5. W sytuacji, kiedy dyrektor generalny urzędu jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym członka korpusu służby cywilnej kto ustala, akceptuje i zatwierdza indywidualny program rozwoju zawodowego?

W myśl art. 108 ustawy o służbie cywilnej indywidualny program rozwoju zawodowego ustalany jest przez bezpośredniego przełożonego, akceptowany przez osobę kierującą komórką organizacyjną i zatwierdzany przez dyrektora generalnego urzędu. W sytuacji, kiedy bezpośrednim przełożonym członka korpusu służby cywilnej jest dyrektor generalny urzędu wszystkich czynności będzie dokonywała ta sama osoba, czyli dyrektor generalny urzędu.

 

6. Czy urząd musi uregulować kwestie dotyczące indywidualnego programu rozwoju zawodowego?

Tak. Wynika to z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, w którym określona została konieczność wprowadzenia w urzędzie formuły oraz zasad opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego w urzędzie, w którym nie zostało to dotychczas określone.