Ogłoszenia o naborze

Wyszukiwanie informacji
 
Logowanie do systemu

WAŻNE! Logując się do bazy ogłoszeń zalecamy skorzystanie z aktualnej wersji jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub innej wspierającej obsługę protokołu TLS.

 
Informacje dla ogłoszeniodawców
 
W związku ze współpracą Szefa KPRM z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w zakresie zwiększenia szans na zatrudnienie w służbie publicznej osób niepełnosprawnych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), nakładającej na pracodawców obowiązek osiągania określonego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, informujemy o możliwości umieszczania w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej informacji zachęcającej osoby niepełnosprawne do składania ofert pracy (np. o treści: "do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne"). Informacja taka, nie naruszając równości dostępu do służby cywilnej, podkreśla otwartość instytucji na osoby niepełnosprawne i brak barier w zatrudnianiu takich osób w danym urzędzie. Decyzja o zamieszczeniu informacji pozostaje w gestii dyrektora generalnego (kierownika) urzędu.
 
Informacje o naborze publikowane są w trybie ciągłym. Wyznaczeni w instytucjach pracownicy, po wprowadzeniu treści ogłoszenia do bazy ogłoszeń i wskazaniu daty jego publikacji, samodzielnie je zatwierdzają. Departament Służby Cywilnej KPRM, odpowiedzialny merytorycznie za bazę ogłoszeń, nie dokonuje korekt i zatwierdzania ogłoszeń. Od momentu opublikowania ogłoszenia na stronach BIP KPRM nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w jego treści - ani przez osoby wprowadzające, ani przez pracowników departamentu. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia leży po stronie urzędu publikującego ogłoszenie.
 
Prosimy o nieprzesyłanie do KPRM żadnych potwierdzeń ani zawiadomień o ogłoszeniach wprowadzanych do bazy ogłoszeń. Potwierdzeniem dla Państwa jest wydruk zamieszczonego ogłoszenia wraz z pięciocyfrowym numerem nadanym przez bazę.
 
W celu założenia konta (nadania uprawnień do wprowadzania i modyfikacji ogłoszeń przed ich ukazaniem się) w internetowej bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, urząd ubiegający się o taką możliwość powinien przesłać do administratora bazy ogłoszeń wypełniony i podpisany wniosek w formie papierowej (na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa) lub   elektronicznie (zeskanowany wniosek na adres poczty elektronicznej: login-nabory [at] kprm.gov.pl).
 
Instrukcja wypełniana wniosku:
 
  • W pozycji „Nazwa urzędu” należy wpisać nazwę urzędu, z ramienia którego zgłaszani będą pracownicy (edytorzy) z uprawnieniami do wprowadzania i modyfikacji ogłoszeń.
  • W kolejnych wierszach należy wpisać dane edytora, który będzie upoważniony do wprowadzania i modyfikacji ogłoszeń w urzędzie zgłaszającym (imię, nazwisko, komórka organizacyjna, w której zatrudniony jest edytor, służbowy adres poczty elektronicznej edytora).
 
Dane każdego edytora należy wprowadzić jako oddzielną pozycję – kolejny wiersz.
 
  • W kolumnie „Nadanie” i „Odebranie” należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednio, czy uprawnienia mają być nadane (założenie konta pierwszy raz) lub odebrane (likwidacja konta w przypadku, gdy dany edytor już nie zajmuje się wprowadzaniem i modyfikowaniem informacji w bazie ogłoszeń).
  • Każdy z edytorów podpisuje wniosek.
  • Dyrektor generalny (kierownik) urzędu lub osoba upoważniona podpisuje wniosek dla edytora.
 
 
Pomoc w razie problemów technicznych:
 
Centrum Usług Wspólnych
e-mail: krozycki [at] cuw.gov.pl

 
Ważna informacja: problemy z zalogowaniem się do bazy ogłoszeń mogą być spowodowane wygaśnięciem hasła dostępu.
 
W takim przypadku należy skierować na ww. adres e-mail wiadomość zawierającą:
- nazwę urzędu,
- imię i nazwisko użytkownika zarejestrowanego w bazie ogłoszeń, pełniącego rolę osoby uprawnionej do dodawania i edycji ogłoszeń,
- prośbę o wygenerowanie nowego hasła.
 
 

Pliki do pobrania: