Wartościowanie stanowisk pracy

Przedstawiając poniższe wyjaśnienia Departament Służby Cywilnej uprzejmie informuje, że podmiotem odpowiedzialnym za dokonywanie czynności ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w danym urzędzie, stosowanie prawa i dokonywanie jego wykładni jest pracodawca. W związku z powyższym wyjaśnienia Departamentu Służby Cywilnej mają charakter opinii, a nie wiążącej wykładni prawa. W razie sporu dotyczącego stosunku pracy, jedynie sąd pracy jest uprawniony do jego wiążącego rozstrzygnięcia.

 

 

1. Co należy rozumieć przez „przeprowadzenie wartościowania"?
 

2. Kto zatwierdza wyniki wartościowania stanowisk pracy w urzędzie?
 

3. Czy zapoznając pracownika z wynikiem wartościowania jego stanowiska pracy należy go zapoznać jedynie z wynikiem sumarycznym, czy także szczegółowym?
 

4. Kto i w jakiej sytuacji może zmienić wynik wartościowania stanowiska pracy?
 

5. Jak należy rozumieć określenie „niezwłocznie” użyte w przepisach zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (w § 25 ust. 4 zarządzenia)?
 

 

 

1. Co należy rozumieć przez „przeprowadzenie wartościowania"?

Za przeprowadzenie wartościowania należy uznać proces mający na celu przyznanie określonych wartości stanowiskom pracy i uzyskanie – zatwierdzonego przez reprezentującego pracodawcę – wyniku wartościowania dla każdego stanowiska pracy.

 

2. Kto zatwierdza wyniki wartościowania stanowisk pracy w urzędzie?

Zgodnie z § 25 ust. 1 zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, wynik wartościowania stanowiska pracy zatwierdza reprezentujący pracodawcę, po zasięgnięciu opinii:
1) kierującego komórką organizacyjną – w przypadku stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej oraz w przypadku stanowiska zastępcy kierującego komórką organizacyjną;
2) osoby merytorycznie nadzorującej dane stanowisko pracy – w przypadku stanowiska kierującego komórką organizacyjną.

Powyższy przepis określa jednoznacznie, że wyniki wartościowania stanowisk pracy zatwierdza reprezentujący pracodawcę, nie wskazując możliwości wyznaczenia innej osoby do wykonywania tej czynności. W związku z tym, osobą właściwą do zatwierdzenia wyników wartościowania stanowisk pracy jest reprezentujący pracodawcę.

 

3. Czy zapoznając pracownika z wynikiem wartościowania jego stanowiska pracy należy go zapoznać jedynie z wynikiem sumarycznym, czy także szczegółowym?

Zgodnie z § 25 ust. 4 zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, zatwierdzony przez reprezentującego pracodawcę wynik wartościowania stanowiska pracy udostępnia się niezwłocznie pracownikowi zatrudnionemu na tym stanowisku pracy oraz osobom nadzorującym to stanowisko pracy.

Przepis § 9 zarządzenia wskazuje, że wynik wartościowania stanowiska pracy stanowi suma wszystkich punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów szczegółowych oraz, w przypadku stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej, punktów dodatkowych. W związku z powyższym, obligatoryjne jest niezwłoczne zapoznanie pracownika zajmującego dane stanowisko pracy z zatwierdzonym przez reprezentującego pracodawcę wynikiem „sumarycznym” (suma wszystkich punktów) wartościowania stanowiska pracy. Powyższy przepis nie wyklucza jednak możliwości udostępniania pracownikowi zatrudnionemu na danym stanowisku pracy informacji nie tylko na temat „sumarycznego” wyniku wartościowania jego stanowiska pracy, ale także informacji na temat wyniku otrzymanego w ramach poszczególnych kryteriów, które się na tę sumę składają.

 

4. Kto i w jakiej sytuacji może zmienić wynik wartościowania stanowiska pracy?

Zgodnie z § 30 ust. 1 zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w przypadku zmiany zakresu stanowiska lub w wyniku decyzji reprezentującego pracodawcę możliwa jest aktualizacja wyniku wartościowania stanowiska pracy. W przypadku stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej aktualizację przeprowadza się niezwłocznie na wniosek kierującego komórką organizacyjną albo reprezentującego pracodawcę, natomiast w przypadku wyższego stanowiska w służbie cywilnej, z wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu, jedynie na wniosek reprezentującego pracodawcę.

 

5. Jak należy rozumieć określenie „niezwłocznie” użyte w przepisach zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (w § 25 ust. 4 zarządzenia?

Określenie „niezwłocznie” zwykło się tłumaczyć jako „działanie bez zbędnej zwłoki”. Powszechnie w doktrynie prawa i orzecznictwie przyjmuje się, że obowiązek działania niezwłocznego, oznacza nakaz podjęcia określonej czynności natychmiast po ustaniu ewentualnych przyczyn obiektywnie uniemożliwiających dokonanie danej czynności.

W jednym z wyroków Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, iż terminu „niezwłocznie” nie należy utożsamiać z terminem natychmiastowym, termin „niezwłocznie” oznacza bowiem termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu (wyrok SN z dnia 30 czerwca 2011 r., III CSK 282/10). W opinii Departamentu Służby Cywilnej w taki sposób należy rozumieć określenie „niezwłocznie” użyte w przepisach zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.