„Akademia oceny wpływu regulacji”

to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To kontynuacja projektu „Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej” ─ zrealizowanego w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

„Akademia oceny wpływu regulacji” to projekt o strategicznym znaczeniu, który usprawni proces stanowienia prawa w Polsce i wzmocni działania służb legislacyjnych. Będzie to możliwe dzięki zorganizowaniu wysoce specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji publicznej, zaangażowanych w rządowy proces legislacyjny. Wsparciem zostaną objęci specjaliści, którzy zajmują się oceną skutków regulacji (OSR) oraz prowadzeniem konsultacji publicznych.

Realizacja projektu:

  • wzmocni potencjał urzędów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym;
  • usprawni proces legislacyjny;
  • poprawi sposób funkcjonowania systemu oceny wpływu;
  • pomoże tworzyć lepsze regulacje, z uwzględnieniem opinii interesariuszy.

W ramach projektu:

  • zbadamy potrzeby szkoleniowe osób, które zajmują się konsultacjami publicznymi - przedstawiamy Raport nt. potrzeb szkoleniowych w obszarze konsultacji publicznych;
  • stworzymy „Międzyresortowy program szkoleniowy z zakresu konsultacji publicznych” - zachęcamy do zapoznania się z programem;
  • przeszkolimy ok. 100 uczestników Akademii Oceny Skutków Regulacji (studia podyplomowe);
  • przeszkolimy ok. 80 uczestników Akademii Konsultacji Publicznych (studia podyplomowe lub cykl długookresowych szkoleń specjalistycznych);
  • przeszkolimy ok. 280 osób w ramach szkoleń ustawicznych z zakresu zastosowania technik analitycznych, w ramach oceny wpływu (dotyczy oceny skutków regulacji oraz konsultacji publicznych).

Okres realizacji: 30.10.2015 - 31.12.2019

Budżet: 3 846 750,00 zł, w tym 3 242 040,09 zł ze środków UE