10 liderów zmian – podsumowanie zgłoszeń dobrych praktyk na 9. Europejską Konferencję Jakości

13.01.2017

Na tegoroczną Konferencję Jakości dobre praktyki zgłosiło 10 urzędów. W sumie do Departamentu Służby Cywilnej wpłynęło 12 formularzy aplikacyjnych.

Dobre praktyki przesłały (w kolejności zgłoszenia):

 • Urząd Miasta Kraków,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (2 opisy),
 • Lubuski Urząd Wojewódzki,
 • Urząd Miasta Lublin,
 • Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (2 opisy),
 • Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 • Gmina Sękowa,
 • Gmina Morawica,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Izba Celna w Białymstoku.

 

Eksperci z Departamentu Służby Cywilnej KPRM wyłonili dwie praktyki, które w największym stopniu odpowiadają kryteriom określonym przez prezydencję maltańską:

 • Twoje miasto, Ty decydujesz – program partycypacji społecznej Miasta Lublin” praktyka zgłoszona przez Urząd Miasta Lublin;
 • Asystent Granica – wirtualny przewodnik po polskich przejściach granicznych” – praktyka zgłoszona przez Izbę Celną w Białymstoku.

"Twoje miasto, Ty decyduj - program partycypacji społecznej Miasta Lublin” to kompleksowy program, realizowany z udziałem partnerów społecznych. Przyczynia się on do budowania stale rozwijającej się i elastycznej platformy współpracy na rzecz rozwoju miasta Lublin. Projekt jest wciąż doskonalony w oparciu o nowe doświadczenia, takie jak:

 • budżet partycypacyjny,
 • program aktywności samorządów,
 • platforma konsultacji społecznych, zielone budżetowanie zadaniowe,
 • grupa ds. wspierania integracji w partnerstwie z kantonem Neuchatel w Szwajcarii,
 • finansowa i pozafinansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Atutem programu jest użyteczność, innowacyjność i adaptacyjność. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa zielonego budżetowania zadaniowego - mechanizmu, który umożliwia mieszkańcom zgłaszanie pomysłów w zakresie tworzenia nowych lub doskonalenia istniejących obszarów zielonych.

 „Asystent Granica – wirtualny przewodnik po polskich przejściach granicznych” to aplikacja na smartfony, powstała jako uzupełnienie serwisu www.granica.gov.pl. Jest ona wirtualnym przewodnikiem po przejściach granicznych Polski. Główne atuty tej usługi to innowacyjność, adaptacyjność  i dostępność dla obywateli i obcokrajowców, a także użyteczność, czego potwierdzeniem jest rosnąca liczba użytkowników.

Te dwie praktyki zostały przesłane do organizatorów Konferencji Jakości jako propozycje dobrych rozwiązań rekomendowane przez Polskę do prezentacji podczas majowego wydarzenia. Teraz przesłane przez kraje członkowskie UE praktyki ocenią organizatorzy. To oni podejmą ostateczną decyzję, która z praktyk, będzie prezentowana podczas majowej Europejskiej Konferencji Jakości.

Eksperci z DSC KPRM przesłali do organizatorów dodatkowo - jako zgłoszenie rezerwowe z Polski – praktykę Gminy Morawica „Transparentne zarządzanie i współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi”. To trzecie najlepiej ocenione zgłoszenie. Projekt Gminy Morawica dotyczy dobrych praktyk, które mają na celu zwiększenie świadomości lokalnej nt. możliwości zaangażowania i włączenia mieszkańców Gminy w proces podejmowania decyzji na temat spraw ważnych dla społeczności. Dzięki podjętym inicjatywom mieszkańcy są bardziej chętni do angażowania się w życie społeczne i brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

 

Procedura oceniania

Każde zgłoszenie zostało niezależnie ocenione przez pięciu ekspertów DSC KPRM, zgodnie z wytycznymi prezydencji maltańskiej, pod kątem pięciu kryteriów:

 • użyteczności,
 • innowacyjności,
 • partnerstwa,
 • trwałości
 • adaptacyjności.

Eksperci indywidualnie oceniali, czy praktyka odpowiada wymogom każdego z kryteriów, przydzielając punkty w skali od 1 (nie odpowiada w żadnym stopniu) do 5 (odpowiada całkowicie). Ostatecznym wynikiem była średnia z ocen wszystkich ekspertów.  

To prawdziwa satysfakcja, gdy ocena jest wyzwaniem, bo wszystkie praktyki potwierdzają osiągnięcie planowanych celów, a zastosowane usprawnienia mogą być z powodzeniem wdrożone w innej organizacji. Gratulujemy wszystkim pracownikom urzędów, które nadesłały zgłoszenia, za ich imponującą pracę i zaangażowanie na rzecz stałego udoskonalania świadczonych usług dla obywatela i wzmacniania potencjału polskiej administracji.

Wszystkim Państwu dziękujemy za zainteresowanie i trud włożony w opisanie dobrych praktyk. Niestety, ograniczenie nałożone przez organizatorów uniemożliwia rekomendowanie więcej niż dwóch praktyk z kraju członkowskiego UE. W naszej ocenie wszystkie zgłoszenia zasługują na wyróżnienie, dlatego zaproponujemy umieszczenie ich w internetowej, ogólnodostępnej bazie danych, tak zwanym Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego OECD (https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/).

Chcielibyśmy także podziękować Narodowemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego w Łodzi za dużą pomoc w procesie zbierania dobrych praktyk.

 

Rekrutacja osób do udziału w konferencji

W połowie lutego 2017 r., po opracowaniu przez organizatorów ostatecznej wersji programu konferencji, rozpoczniemy rekrutację polskich uczestników do udziału w tym wydarzeniu. Informacja o możliwości zgłaszania udziału zostanie zamieszczona na stronie DSC KPRM.

Osobą odpowiedzialną za koordynację udziału polskich uczestników jest Katarzyna Dudzik, radca Szefa KPRM:

e-mail: katarzyna.dudzik [at] kprm.gov.pl
tel.: 022 694 66 64

 

15-16 maja br. prezydencja maltańska organizuje 9. Europejską Konferencję Jakości Joining forces and breaking silos towards a better performing, transparent and inclusive public administration. Wydarzenie ma charakter cykliczny, jest organizowane co 2 lata. W 2011 organizatorem Konferencji była Polska w ramach przewodnictwa w Sieci EUPAN, w trakcie trwającej wówczas prezydencji Polski w Radzie UE.