Etyka w służbie cywilnej – warsztaty dla kadry kierowniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14.06.2019

11, 13 i 14 czerwca br. pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM przeszkolili z zakresu etyki członków kadry kierowniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenie kadry kierowniczej w administracji rządowej jest dla Szefa Służby Cywilnej istotnym elementem budowania i promowania kultury uczciwości w organizacji.

Warsztaty miały na celu wyjaśnić wątpliwości dotyczące niektórych przepisów Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. oraz umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń, a w konsekwencji pogłębić wiedzę uczestników z zakresu etyki. Główny nacisk położono na praktyczne rozwiązywanie problemów.

Podczas warsztatów omówione zostały zagadnienia dotyczące:

  • etosu służby cywilnej;

  • konfliktu interesów – czym jest, jakie rodzi zagrożenia, jak go unikać;

  • zasad związanych z przyjmowaniem prezentów, świadczeń niematerialnych i przysług - w kontekście konfliktu interesów;

  • możliwości dodatkowego zatrudnienia i zarobkowania;

  • właściwego, w kontekście wykonywania poleceń służbowych, rozumienia zasady lojalności;

  • ograniczeń związanych z aktywnością publiczną członka korpusu służby cywilnej, w tym właściwego rozumienia zasady neutralności politycznej, również w przestrzeni medialnej.

Program warsztatów dla kadry kierowniczej objął także informacje na temat roli etycznego przywództwa. Ma ono kluczowe znaczenie dla promowania kultury uczciwości i upowszechniania postaw etycznych wśród pracowników organizacji („przykład z góry”).

Pracownicy DSC KPRM – Katarzyna Dudzik, Maciej Szmit i Witold Stelmaski – przeprowadzili warsztaty w oparciu o program szkoleniowy Szefa Służby Cywilnej z zakresu etyki i rozwiązywania dylematów etycznych, będący załącznikiem nr 2 do Zalecenia Szefa Służby Cywilnej w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej.