Konferencja podsumowująca projekt „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”

09.07.2012
5 lipca br. w Warszawie odbyła się organizowana przez Departament Służby Cywilnej KPRM konferencja podsumowująca projekt „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”, którego głównym celem była modernizacja systemów zarządzania oraz podnoszenie kompetencji kadr w wybranych urzędach administracji rządowej poprzez realizację usprawnień w około 30 urzędach wybranych w trybie otwartego naboru.
 
W słowie powitalnym Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM przedstawił główne założenia procesu modernizacji administracji rządowej. Następnie Szef Służby Cywilnej omówił szerszy kontekst działań modernizacyjnych, w szczególności w odniesieniu do kluczowych dokumentów programowych i strategicznych, a także zaprezentował prace DSC KPRM nad wdrażaniem projektów systemowych oraz plany na przyszłość. W  kolejnych wystąpieniach przedstawiciele kierownictwa Departamentu Służby Cywilnej przedstawili najważniejsze informacje dotyczące projektu „Modernizacja (…)” oraz sposób, w jaki nowoczesne usprawnienia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wpływają na zmiany w kulturze organizacyjnej polskiej administracji.
 
W drugiej sesji plenarnej wzięli udział przedstawiciele instytucji wdrażających usprawnienia w ramach projektu oraz eksperci. Omówiono doświadczenia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z wdrażania w czterech urzędach z województwa śląskiego modelu kompetencyjnego jako narzędzia integracji HR w urzędzie. Ukazując praktyczne aspekty działalności Development center przedstawiono zagadnienia z zakresu badania kompetencji kadry kierowniczej i pracowników Głównego Urzędu Statystycznego. Zaprezentowano również wdrożone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim usprawnienie z zakresu zarządzania wiedzą jako elementu systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Sesję zakończyła dyskusja panelowa na temat zarządzania zmianą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz ogólnie – celowości i wartości dodanej wdrażanych usprawnień.
 
W ostatniej, trzeciej części konferencji przedstawiciele instytucji wdrażających usprawnienia zaprezentowali efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska, doświadczenia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z wdrażania w pięciu urzędach wojewódzkich usprawnienia z zakresu benchmarkingu jako podstawy ciągłego doskonalenia. Omówiono również zagadnienia dotyczące świadomości etycznej pracowników i klientów urzędu na przykładzie działań antykorupcyjnych w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu. Ponadto, przedstawiono stan realizacji usprawnienia z zakresu optymalizacji struktury organizacyjnej w Urzędzie Regulacji Energetyki. W podsumowaniu wystąpień dyskutowano m. in. nad różnicami pomiędzy wprowadzaniem tych samych rozwiązań w różnych instytucjach. 
 
Konferencję podsumował Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej mówiąc o nowych trendach w debacie o administracji w Europie.
 
Projekt systemowy „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej” jest realizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.