Nagrody w służbie cywilnej - analiza

23.04.2012
Kwestie przyznawania nagród w służbie cywilnej reguluje art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), zgodnie z którym członkom korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej. Fundusz nagród, tworzony w wysokości 3 % planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostaje w dyspozycji dyrektorów generalnych urzędów i może być przez nich podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, zaleca się, aby dyrektor generalny urzędu określił zasady oraz kryteria przyznawania nagród w urzędzie, uwzględniające w szczególności zawarte w ww. zarządzeniu wytyczne dot. nagradzania (Rozdział IV Motywowanie, pkt 6).
 
Na podstawie informacji uzyskanych z KPRM, ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich oraz niektórych urzędów administracji skarbowej w zakresie przyjętych w tych urzędach wewnętrznych regulacji i zasad przyznawania nagród dla członków korpusu służby cywilnej, przyznawanych za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, została przygotowana "Analiza wybranych zasad przyznawania nagród członkom korpusu służby cywilnej oraz rekomendacje Szefa Służby Cywilnej". Opracowana analiza zawiera katalog inspirujących rozwiązań w zakresie nagradzania funkcjonujących w urzędach oraz dobrych praktyk rekomendowanych przez Szefa Służby Cywilnej, które uwzględniają wytyczne określone w standardach zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej dla obszaru motywowanie w części dotyczącej nagród w służbie cywilnej.
 
Uwzględnione są w niej następujące aspekty systemu nagradzania:
1)    Powiązanie systemu nagród z polityką kadrową urzędu.
2)    Określenie podmiotów uprawnionych do wnioskowania o nagrody.
3)    Rodzaje nagród i częstotliwość przyznawania.
4)    Kryteria podziału i przyznawania nagród oraz sposób dokonywania oceny.
5)    Informowanie pracowników.
6)    Załączniki, tj. propozycje wybranych narzędzi do wykorzystania w systemie nagradzania.
 
Analiza ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie nagradzania członków korpusu służby cywilnej.
 
 
Analiza została zaktualizowana o informacje dotyczące przykładowych rozwiązań w zakresie zasad nagradzania członków korpusu służby cywilnej funkcjonujących w wybranych urzędach administracji skarbowej. Ponadto przedstawiono wybrane przykłady rozwiązań zagranicznych w zakresie nagradzania.

 

Pliki do pobrania: