Napisz, co myślisz o projekcie rekomendacji OECD ws. polityki kadrowej w służbie cywilnej

19.07.2018
Grafika przedstawia logo OECD - kulę ziemską i napis: OECD BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

Do 14 września potrwają publiczne konsultacje projektu rekomendacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), który dotyczy polityki kadrowej w służbie cywilnej. W konsultacjach może wziąć udział każdy.

Projekt “OECD Recommendation of the Council on Public Service Leadership and Capability” zawiera czternaście zasad nowoczesnej, dobrze funkcjonującej służby cywilnej. Zasady te, podzielone na trzy kategorie, dotyczą:

  • przywództwa opartego na wartościach;
  • kompetencji kadr służby cywilnej (identyfikacja braków kadrowych i potrzeb szkoleniowych, nabór, uczenie się, zdolność do przyciągania i zatrzymywania w urzędach utalentowanych pracowników);
  • zarządzania służbą cywilną i rozwiązań organizacyjnych (instytucje, planowanie strategiczne, warunki zatrudnienia, wpływ urzędników na decyzje dotyczące zarządzania sprawami publicznymi).

Zawarte w projekcie rekomendacji zasady poprzedza preambuła i słownik pojęć. Dokument opracowali eksperci z Sieci ds. Zatrudnienia i Zarządzania w Sektorze Publicznym (Public Employment and Management − PEM), która jest częścią Komitetu OECD ds. Zarządzania Publicznego.

Weź udział w konsultacjach

W konsultacjach może wziąć udział każdy zainteresowany polityką kadrową w służbie cywilnej. Organizatorzy chcą w ten sposób stworzyć wizję służby cywilnej, która działa, rozwija się i reaguje na zmiany w swoim otoczeniu najlepiej, jak to możliwe.

Do konsultacji służy ankieta online. OECD prosi w niej, aby uczestnik konsultacji:

  • ocenił (w skali od 1 do 5), które z zasad są dla niego najważniejsze;
  • skomentował (w języku angielskim) konkretne zasady.

Można też odnieść się do definicji, które zawiera słownik pojęć oraz przedstawić ogólne uwagi.

Uczestnicy konsultacji nie muszą podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu e-mail.

Sam dokument i więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie OECD.

Co dalej?

W listopadzie tego roku PEM przedstawi projekt Komitetowi OECD ds. Zarządzania Publicznego, a następnie - do zatwierdzenia - Radzie OECD. W oparciu o zgodę Rady eksperci OECD będą mogli opracować tzw. skrzynkę narzędziową - zbiór rozwiązań, które umożliwią realizację czternastu zasad nowoczesnej służby cywilnej.

Rekomendacja posłuży państwom członkowskim jako punkt odniesienia dla prowadzenia i oceny krajowych reform administracji. Zgodnie z zapisami rekomendacji, OECD będzie regularnie monitorować, czy i w jakim stopniu państwa członkowskie ją stosują. Nie później niż pięć lat od zatwierdzenia dokumentu, eksperci OECD planują przygotować pierwszy raport na ten temat.