O zasadach służby cywilnej i zasadach etyki w Urzędzie Statystycznym w Katowicach

22.09.2017

Przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej przeprowadzili warsztaty pt. „Zasady służby cywilnej i zasady etyki w służbie cywilnej w teorii i praktyce”. Szkolenie było skierowane do kadry kierowniczej Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Warsztaty miały na celu podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie praktycznego stosowania zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Program 4-godzinnych warsztatów uwzględniał:

  • informacje na temat etycznego przywództwa - kluczowej roli lidera w budowaniu kultury uczciwości w organizacji;
  • przegląd najważniejszych obowiązków członka korpusu służby cywilnej wynikających z Konstytucji RP, ustawy o służbie cywilnej i innych ustaw;
  • warsztaty z zakresu właściwego rozumienia i stosowania zasad służby cywilnej i zasad etyki przy rozwiązywaniu dylematów etycznych związanych np. z obowiązkiem zachowania neutralności politycznej członków korpusu;
  • informację na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbie cywilnej.

Wiedza, jak stosować zasady służby cywilnej i zasady etyki w życiu codziennym, utrwalona w drodze cyklicznie organizowanych szkoleń:

  • buduje właściwe postawy, a tym samym kulturę uczciwości w urzędzie;
  • poprawia wizerunek służby cywilnej;
  • a w konsekwencji wzmacnia zaufanie obywateli do instytucji publicznych.

Decyzja o cyklicznej organizacji szkoleń jest sygnałem dla pracowników, że przestrzeganie prawa i stosowanie zasad etycznych ma duże znaczenie dla kadry kierowniczej i że tego oczekują oni od podległych im pracowników.

Szef Służby Cywilnej opracowuje zalecenia dla dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich nt. promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej. Mają one na celu m.in. zwrócenie uwagi liderów organizacji na znaczenie cyklicznych szkoleń z zakresu etyki. Inspiracją do rozpoczęcia prac nad zaleceniem była m.in. Rekomendacja Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), która dotyczy uczciwości w służbie publicznej.