Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za ubiegły rok

09.05.2018
XVI posiedzenie Rady Służby Publicznej - slajd tytułowy

Opinię w sprawie „Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017 roku” Rada przekaże Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia RSP szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański przedstawił Radzie swoje sprawozdanie o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2017 roku. Był to najważniejszy punkt obrad XVI posiedzenia Rady Służby Publicznej. Szef Służby Cywilnej i jego współpracownicy z Departamentu Służby Cywilnej KPRM:

  • omówili zawarte w sprawozdaniu dane i najważniejsze trendy opisujące sytuację korpusu służby cywilnej;
  • zapoznali członków Rady z mocnymi i słabymi stronami służby cywilnej;
  • określili szanse i zagrożenia w kontekście sprawnego funkcjonowania służby cywilnej w Polsce.

Rada Służby Publicznej wyraziła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania Szefa Służby Cywilnej za ubiegły rok (Uchwała nr 33 Rady Służby Publicznej z dnia 9 maja 2018 roku). Przewodniczący RSP Tadeusz Woźniak przekaże ją premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Zasady procedowania

Zgodnie z  art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy może je przyjąć lub odrzucić. Opinię w sprawie sprawozdania wydaje Rada Służby Publicznej jako organ opiniodawczo-doradczy, który działa przy Prezesie Rady Ministrów (art. 19 ust. 1 i 2 pkt. 9 ustawy).