Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2018 rok

14.05.2019

Na swoim 21. posiedzeniu Rada Służby Publicznej (RSP) pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i realizacji zadań tej służby w 2018 roku”. Uchwałę w tej sprawie Rada przekaże Prezesowi Rady Ministrów, który jest konstytucyjnym zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.

Podstawowe informacje zawarte w sprawozdaniu oraz sformułowane na ich podstawie wnioski przedstawił na posiedzeniu RSP szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański. Najważniejszym postulatem pozostaje wzmocnienie finansowe służby cywilnej. Niska konkurencyjność płacowa powoduje zmniejszenie zainteresowania pracą w urzędach i zwiększenie fluktuacji kadrowej. W dłuższej perspektywie może to znacząco utrudnić lub wręcz uniemożliwić pozyskiwanie przez służbę cywilną fachowców o najwyższych kwalifikacjach.

Konieczne jest również wzmocnienie wizerunku służby cywilnej jako rzetelnego pracodawcy i zwiększenie zaufania do administracji. Służyć temu będzie promocja służby cywilnej jako instytucji dostępnej, otwartej na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym szczególnie osoby z niepełnosprawnościami. Przewidywane jest także unowocześnienie systemu rekrutacji i zachęcenie młodych ludzi do pracy w służbie cywilnej.

W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi szczególny nacisk zostanie położony na wdrażanie i promocję rozwiązań, które pozwalają godzić życie prywatne i zawodowe, wspieranie rozwoju kompetencji miękkich (w tym kierowniczych), a także cyfryzację procesów zarządzania kadrami. Ważnym zadaniem jest również wspieranie budowy kultury uczciwości w służbie cywilnej oraz dalsza profesjonalizacja korpusu, związana m.in. z systematycznym wzrostem liczby urzędników mianowanych.

Podczas swojego 21. posiedzenia Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała również projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w zakresie służby cywilnej.