Roczne stypendium w Japonii pn. Young Leaders’ Program, edycja październik 2016 - wrzesień 2017

14.08.2015

Rozpoczyna się kolejna edycja naboru kandydatów na roczne stypendium Rządu Japonii, w ramach Young Leaders’ Program.

Powyższa inicjatywa jest jednym z programów japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT) i kierowana jest do młodych, obiecujących pracowników administracji publicznej. Głównym celem programu jest wsparcie przyszłych liderów desygnowanych do programu z 29 krajów całego świata. Ponadto YLP daje możliwość uczestnictwa w międzynarodowej sieci kontaktów.

Podczas rocznego (październik 2016 - wrzesień 2017) pobytu w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) stypendyści zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną m.in. z dziedziny politologii, stosunków międzynarodowych, gospodarki czy administracji. Program skierowany jest do urzędników posiadających potencjał do bycia liderami w przyszłości, którzy dotychczas wykazali zaangażowanie podczas pracy w administracji publicznej. Oprócz wymaganych kursów, uczestnicy mogą wybrać tematy zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.

Udział w programie daje unikalną możliwość współpracy z japońskimi instytucjami na poziomie centralnym oraz lokalnym, a jego uczestnicy mają wyjątkową okazję do intensywnej dyskusji z politykami, urzędnikami wysokiego szczebla, dyrektorami przedsiębiorstw, dziennikarzami itp.

Na zakończenie kursu uczestnicy zobowiązani są do złożenia pracy dyplomowej i uzyskania tytułu magistra. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Strona japońska pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca comiesięczne stypendium w trakcie trwania nauki. Ponadto uczestnicy programu zwolnieni są z wszelkich opłat za studia oraz zapewnia się im zakwaterowanie (które należy opłacić z otrzymywanego stypendium).

YLP jest doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji, nauki w międzynarodowym środowisku oraz nawiązywania kontaktów z pracownikami administracji z wielu krajów Europy i Azji.

Departament Służby Cywilnej KPRM śladem lat ubiegłych dokonuje wstępnej selekcji kandydatów do programu.

Proces aplikacyjny:

Program YLP jest skierowany do młodych (poniżej 40 roku życia) pracowników administracji publicznej i urzędników państwowych, od których oczekuje się pełnienia w przyszłości roli lidera. Uczestnik musi posiadać minimum trzy lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej. Wymagane są: wykształcenie wyższe (co najmniej dyplom licencjata lub równoważny), jak również poświadczenie dobrego stanu zdrowia. Kandydat ponadto powinien posiadać dokument potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego oraz powinien mieć możliwość uzyskania wizy studenckiej (ang.: ‘College Student’ ) przed wyjazdem do Japonii.

Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji programu, proszone są o przesłanie poniższych dokumentów za pośrednictwem dyrektora generalnego swojej instytucji (niezbędne wyrażenie zgody na udział oraz rekomendacja dyrektora generalnego):

 1. Wypełniony formularz aplikacyjny (oryginał + 4 kopie).
 2. Fotografie (5 sztuk w formacie 4 cm x 6 cm przyczepione do formularza aplikacyjnego).
 3. Oryginał oficjalny odpis albo oficjalna kopia wyciągu ocen ze wszystkich lat studiów – licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktorskich – ukończonych przez kandydata (oryginał + 4 kopie, wszystkie kopie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 4. Dwa listy rekomendacyjne od przełożonych, w tym jeden od bezpośredniego przełożonego (zgodnie z formularzem, oryginał + 4 kopie).
 5. Poświadczenie stanu zdrowia (zgodnie z formularzem) (oryginał + 4 kopie poświadczenia wystawionego przez publiczną lub prywatną placówkę służby zdrowia).
 6. Oryginał, bądź oficjalna kopia dyplomu/ów albo oficjalny odpis z dyplomu/ów ukończenia wszystkich studiów (oryginał + 4 kopie, wszystkie kopie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 7. Esej (3-stronicowy dokument) wyjaśniający motywy aplikacji do programu YLP, aspiracje aplikanta, oczekiwania i plany na przyszłość po zakończeniu stypendium (oryginał + 4 kopie).
 8. Kopia paszportu (5 kopii).
 9. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w postaci jednego z ogólnie uznawanych międzynarodowo certyfikatów (Cambridge, TOEFL, TOEIC itp.) (5 kopii).
 10. Odpowiedzi na pytania (zgodnie z formularzem) do drugiego eseju (oryginał + 4 kopie).

Osoby zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji YLP, spełniające powyższe kryteria, proszone są o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczoną poniżej dokumentacją:

 1. Opis programu i wymagania
 2. Formularz aplikacyjny
 3. Formularz listu polecającego
 4. Karta badań lekarskich
 5. Formularz eseju

 

Wszystkie wymagane dokumenty, w języku angielskim lub japońskim, muszą zostać oznaczone oraz przygotowane dokładnie w sposób opisany w Japanese Government Scholarship for 2016 („Application Procedure”) i dostarczone do siedziby DSC KPRM w terminie do 30 września br. Jest to termin ostateczny, po którym wnioski (oraz uzupełnienia dokumentów) nie będą przyjmowane.

Nieprawidłowo przygotowane dokumenty zostaną odesłane aplikantom, co spowoduje wydłużenie procedury aplikacyjnej. Komplet dokumentów powinien być posegregowany w postaci zestaw oryginałów + 4 zestawy kopii.

Po wstępnej selekcji kandydatów, KPRM przesyła zgłoszenia do Ambasady Japonii w Warszawie wraz z własnym listem rekomendacyjnym. W kolejnym etapie kandydaci oceniani są przez instytucję przyjmującą czyli National Graduate Institute for Policy Studies w Japonii, a następnie przez specjalny zespół YLP wyznaczony przez Japońskie Ministerstwo Edukacji.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 694 74 69 (Marta Radosz, KPRM), oraz  22 584 73 05 (Jacek Mendyk, Ambasada Japonii)

 

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Czy w programie został określony limit wieku?              

Zgodnie z wymogami kandydaci powinni – co do zasady, w chwili rozpoczęcia programu – mieć mniej niż 40 lat.

Czy FCE uzyskany ponad dwa lata temu będzie honorowany?               

Zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego”, FCE odpowiada certyfikatowi IELTS na poziomie 6.0, wymaganym przez organizatora. Kwestią do rozstrzygnięcia jest data wydania certyfikatu – jeśli nie został on wydany w ciągu 2 ostatnich lat – decyzja należy do Ambasady.

Czy jako członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w MON mogę uczestniczyć w programie?

Program nie jest skierowany do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz cywili zatrudnionych przez wojsko. Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony przez Dyrektora Generalnego MON może wziąć udział w programie.

W niedługim czasie pracownicy mojego departamentu zostaną przeniesieni do nowej, państwowej jednostki organizacyjnej. Będzie tam obowiązywał KP w związku z czym stracę status członka korpusu służby cywilnej. Czy jest to przeszkoda w aplikowaniu do programu?        

Zgodnie z wymogami, uczestnik programu przez okres jego trwania musi posiadać status pracownika administracji publicznej. Zatem aplikować mogą zarówno członkowie korpusu służby cywilnej jak i np. pracownicy samorządowi. Ważne, aby być zatrudnionym w sposób ciągły w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Czy mając 2,5 roku doświadczenia zawodowego teraz, mogę ubiegać się o stypendium?        

3 letni staż pracy określono jako minimalny, a 5 letni jako pożądany, zatem w chwili składania dokumentów trzeba mieć przynajmniej 3 lata doświadczenia.

Czy certyfikat CAE uzyskany w trakcie liceum wystarczy?          

Nie. Sugeruje się, żeby aplikujący podeszli do TOEFLa. Wyniki testu można dostarczyć do końca listopada. Dodatkowo, według tegorocznej instrukcji, jeżeli ktoś kończył studia I lub II/III stopnia w USA, UK, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii lub Irlandii, jest zwolniony z obowiązku przedstawienia certyfikatu znajomości języka.

Program wymaga złożenia potwierdzonych dokumentów/tłumaczeń. Co to znaczy?

Jeśli chodzi o dokumenty edukacyjne należy złożyć ich oficjalne odpisy w języku angielskim – jeśli odpowiednie instytucje edukacyjne takie wydawały. W przypadku innych dokumentów, które nie mają wersji angielskiej muszą one zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, co niestety wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych opłat.

Z kolei za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdza instytucja wydająca albo notariusz.

Jaki jest limit miejsc dla kandydatów z Polski?              

Nie określono takiego.

Jak duża (procentowo) kwota stypendium idzie na opłacenie zakwaterowania?         

Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania proszę o kontakt z Jackiem Mendykiem tel. 22 584 73 05.

Jak wygląda zakwaterowanie, czy są to mieszkania, akademiki, domki?         

Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania proszę o kontakt z Jackiem Mendykiem tel. 22 584 73 05.

Czy uczestnicy mają gwarancję powrotu na zajmowane przed wyjazdem stanowisko pracy we własnym urzędzie?  

Program nie reguluje tej kwestii – stosuje się przepisy prawa polskiego, np. zasady dotyczące urlopu bezpłatnego.

Czy certyfikat języka angielskiego na poziomie „C” wydany przez KSAP będzie honorowany?              

Tak.

Czy program jest skierowany tylko i wyłącznie do członków korpusu służby cywilnej?        

Nie, YLP jest skierowany do pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej.

Czy potwierdzenie możliwości uzyskania wizy studenckiej do Japonii powinno być potwierdzone jakimś dokumentem, czy po prostu muszę spełniać odpowiednie warunki?         

Na etapie aplikacyjnym nie ma obowiązku dostarczenia takiej wizy, czy innego dokumentu potwierdzającego możliwość jego uzyskania. Niemniej dokument ten (ang. College Student) jest wymagany do wyjazdu do Japonii. Stąd zaleca się, by kandydat był zaznajomiony nie tylko z samym procesem aplikacyjnym, ale i innymi obowiązkami kandydata dotyczącymi udziału w stypendium i pobytu w obcym kraju, tak by kolejne, obowiązkowe czynności zaakceptowanego kandydata nie zakłóciły, ani nie uniemożliwiły wyjazdu.

Czy poświadczenie stanu zdrowia może być wypełnione np. przez mojego lekarza rodzinnego czy powinnam pójść z tym do jakiegoś specjalnego ośrodka?        

Poświadczenie stanu zdrowia, może zostać wystawione przez lekarza rodzinnego, jednakże musi zostać ono wypełnione na specjalnym formularzu aplikacyjnym pn. „Certificate of Health”.

Czy kopie paszportu powinny być potwierdzone za zgodność i czy mogę to zrobić w Urzędzie w Wydziale Kadr?        

Kopie paszportu nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem.

Czy wszystkie dyplomy ukończenia szkoły powinny być przetłumaczone na język angielski? Również te ze szkoły podstawowej i ogólnokształcącej?       

Dyplomy i suplementy, o których mowa dotyczą tylko ukończonych studiów (undergraduate – licencjat, graduate – np. magister).