Rusza rekrutacja do Young Leaders’ Program

26.07.2017

Pracujesz w administracji publicznej, masz wyższe wykształcenie i znasz język angielski? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać tytuł magistra i nawiązać kontakty zawodowe z urzędnikami z Europy i Azji? Weź udział w rekrutacji do Young Leaders’ Program (YLP) i wyjedź na roczne stypendium do Japonii.

YLP jest skierowany do młodych, obiecujących pracowników administracji publicznej (poniżej 40 roku życia), którzy w przyszłości mogą pełnić rolę lidera. Uczestnik programu musi posiadać:

 • minimum trzy lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • wyższe wykształcenie (co najmniej dyplom licencjata lub równoważny),
 • dokument potwierdzający biegłą znajomość języka angielskiego (uzyskany w ciągu ostatnich 2 lat),
 • poświadczenie dobrego stanu zdrowia,
 • możliwość uzyskania wizy studenckiej przed wyjazdem do Japonii.

Podczas rocznego (październik 2018 – wrzesień 2019) pobytu w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) stypendyści zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, gospodarki i administracji. Oprócz wymaganych kursów uczestnicy mogą wybrać tematy zgodne z ich indywidualnymi zainteresowaniami zawodowymi. Na zakończenie kursu składają pracę dyplomową oraz uzyskują tytuł magistra administracji publicznej (polityk publicznych). Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Young Leaders’ Program to inicjatywa japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT), które pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca w trakcie trwania nauki comiesięczne stypendium w wysokości ok. 242 000 jenów. Ponadto uczestnicy programu są zwolnieni z wszelkich opłat za studia oraz mają zapewnione zakwaterowanie.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie poniższych dokumentów, na adres Departamentu Służby Cywilnej KPRM, w terminie do 22 września br.:

 1. Wypełniony formularz aplikacyjny (zgodnie ze wzorem, oryginał + 4 kopie – wszystkie podpisane własnoręcznie).
 2. Aktualne fotografie w formacie 6 cm x 4 cm podpisane i przypięte do każdego formularza aplikacyjnego (5 sztuk).
 3. Oficjalny odpis albo oficjalna kopia wyciągu ocen ze wszystkich lat studiów – licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich – ukończonych przez kandydata (oryginał + 4 kopie, wszystkie kopie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 4. Dwa listy rekomendacyjne od przełożonych, w tym jeden od bezpośredniego przełożonego (zgodnie z formularzem, oryginał + 4 kopie).
 5. Poświadczenie dobrego stanu zdrowia (zgodnie z formularzem, oryginał + 4 kopie poświadczenia wystawionego przez publiczną lub prywatną placówkę służby zdrowia).
 6. Oficjalna kopia dyplomu/ów albo oficjalny odpis dyplomu/ów ukończenia studiów (oryginał + 4 kopie, wszystkie kopie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 7. Esej (3-stronicowy list motywacyjny) wyjaśniający motywację do udziału w programie YLP, oczekiwania, aspiracje aplikanta i plany na przyszłość (oryginał + 4 kopie).
 8. Kopia paszportu (5 kopii).
 9. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, wydany – w ciągu ostatnich dwóch lat – przez jedną z ogólnie uznawanych jednostek, instytucji certyfikujących, np. Cambridge, TOEFL, IELTS itp. (5 kopii).
 10. Odpowiedzi na pytania (zgodnie z formularzem) do drugiego eseju (oryginał + 4 kopie).
 11. Pismo dyrektora generalnego ze zgodą na udział pracownika w programie (np. w formie pisma przewodniego).

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

 1. Opis programu i wymagania: Japanese Government (MEXT) Scholarship for 2018.
 2. Formularz aplikacyjny: Application for Japanese Government (MEXT) Scholarship.
 3. Formularz listu rekomendacyjnego: Recommendation Form.
 4. Karta badań lekarskich: Certificate of Health.
 5. Pytania do eseju: Essay Questions.

Wszystkie wymagane dokumenty, w języku angielskim, muszą zostać oznaczone oraz przygotowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w Japanese Government (MEXT) Scholarship for 2018. Komplet dokumentów powinien być posegregowany i przedstawiony w postaci zestawu oryginałów + 4 zestawów kopii.

Nieprawidłowo przygotowane dokumenty zostaną odesłane aplikantom, co spowoduje wydłużenie procedury rekrutacyjnej.

DSC KPRM dokonuje wstępnej, formalnej i merytorycznej, selekcji zgłoszeń. Kryteria oceny merytorycznej są następujące:

 1. Motywacja do udziału opisana w trzystronicowym eseju (m.in. przydatność uzyskanej wiedzy w wykonywaniu zadań służbowych, dzielenie się nią po powrocie z innymi pracownikami (kaskadowanie wiedzy)).
 2. Zgodność profilu wykształcenia z celami i zakresem tematycznym programu (punkty dodatkowe).
 3. Posiadanie statusu urzędnika służby cywilnej (punkty dodatkowe).

Po ocenie, DSC KPRM przesyła wybrane zgłoszenia wraz z listem rekomendacyjnym do Ambasady Japonii w Warszawie. W kolejnym etapie kandydaci oceniani są przez GRIPS (instytucję przyjmującą), a następnie przez specjalny zespół YLP wyznaczony przez MEXT.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Łukasz Świetlikowski (KPRM)

tel.: 22 694 70 18

e-mail: lukasz.swietlikowski [at] kprm.gov.pl

Jacek Mendyk (Ambasada Japonii)

tel.: 22 584 73 05

e-mail: jacek.mendyk [at] wr.mofa.go.jp