Rusza rekrutacja do Young Leaders’ Program 2019-2020

10.09.2018
Zdjęcie przedstawia m.in. prof. H. Takadę, Szefa Służby Cywilnej oraz sekretarza strony rządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Do 9 listopada czekamy na zgłoszenia do japońskiego programu kształcenia liderów pn. „Young Leaders’ Program” (YLP). Dziś w KPRM gościł prof. Hirofumi Takada, jego wicedyrektor.

Celem spotkania była promocja programu oraz wymiana doświadczeń związanych z naborem uczestników. W Polsce wstępnej selekcji kandydatów dokonuje Departament Służby Cywilnej KPRM oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (pracownicy samorządowi). Z tego powodu, Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański spotkał się w KPRM z:

 • prof. Hirofumim Takadą, wicedyrektorem Young Leaders' Program,
 • Szymonem Wróblem, sekretarzem strony rządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

YLP jest skierowany do młodych, obiecujących pracowników administracji publicznej (poniżej 40 roku życia), którzy w przyszłości mogą pełnić rolę lidera. Uczestnik programu musi posiadać:

 • minimum trzy lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • wyższe wykształcenie (co najmniej dyplom licencjata lub równoważny),
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (uzyskany w ciągu ostatnich 2 lat),
 • poświadczenie dobrego stanu zdrowia.

Podczas rocznego (październik 2019 – wrzesień 2020) pobytu w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) stypendyści będą zdobywać teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą systemów politycznych, stosunków międzynarodowych, gospodarki i administracji. Oprócz wymaganych kursów uczestnicy będą mogli wybrać tematy zgodne z ich indywidualnymi zainteresowaniami zawodowymi. Absolwenci uzyskają tytuł magistra administracji publicznej/polityk publicznych. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Young Leaders’ Program to inicjatywa japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT). MEXT pokrywa koszty przelotu w obie strony oraz wypłaca w trakcie trwania nauki comiesięczne stypendium w wysokości 242 000 jenów. Uczestnicy programu są zwolnieni z opłat za studia. Zapewnia się im także zakwaterowanie.

Rekrutacja

Prosimy, aby zainteresowane osoby przesłały dokumenty, które wymieniamy poniżej, na adres: Departament Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

 1. Pismo dyrektora generalnego ze zgodą na udział w programie.
 2. Wypełniony formularz aplikacyjny (zgodnie ze wzorem, 4 egzemplarze – wszystkie podpisane własnoręcznie).
 3. Aktualne fotografie w formacie 6 cm x 4 cm, podpisane i przypięte do każdego formularza aplikacyjnego (4 sztuki).
 4. Dwa listy rekomendacyjne od przełożonych, w tym jeden od bezpośredniego przełożonego (zgodnie z formularzem, po 4 egzemplarze).
 5. Oficjalny odpis albo oficjalna kopia wyciągu ocen ze wszystkich lat studiów – licencjackich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich – ukończonych przez kandydata (4 egzemplarze, z których wszystkie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 6. Oficjalna kopia dyplomu/ów albo oficjalny odpis dyplomu/ów ukończenia studiów (4 egzemplarze, z których wszystkie muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej).
 7. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (TOEFL iBT 79 pkt albo IELTS 6.0 pkt albo FCE 169 pkt albo inny). Certyfikat musi być wydany w ciągu ostatnich dwóch lat przez jedną z ogólnie uznawanych jednostek, instytucji certyfikujących, np. Cambridge, TOEFL, IELTS itp. (4 uwierzytelnione egzemplarze).
 8. Cztery kopie paszportu.
 9. Trzystronicowy list motywacyjny, który wyjaśni, co skoniło aplikanta  do udziału w programie YLP, przedstawi jego oczekiwania, aspiracje i plany na przyszłość (4 egzemplarze).
 10. Odpowiedzi na pytania (zgodnie z formularzem) do eseju (4 egzemplarze).
 11. Poświadczenie dobrego stanu zdrowia (zgodnie z formularzem, 4 egzemplarze poświadczenia wystawionego przez publiczną lub prywatną placówkę służby zdrowia).
 12. Zgoda na przetwarzanie danych medycznych (zgodnie z formularzem).

Dokumenty powinny wpłynąć do 9 listopada.

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 1. Opis programu i wymagania: Application guidelines. Japanese government (MEXT) Scholarship for 2019.
 2. Formularz aplikacyjny: Application for Japanese Government (MEXT) Scholarship.
 3. Formularz listu rekomendacyjnego: Recommendation Form.
 4. Karta badań lekarskich: Certificate of Health.
 5. Pytania do eseju: Essay Questions.
 6. Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Wszystkie wymagane dokumenty/kopie, w języku angielskim, muszą zostać uwierzytelnione oraz przygotowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w ww. opisie programu. Nieprawidłowo przygotowane dokumenty zostaną odesłane aplikantom, co spowoduje wydłużenie procedury rekrutacyjnej. Aby uniknąć błędów formalnych, zachęcamy Państwa do skorzystania, z opracowanej przez DSC KPRM, listy sprawdzającej. Umożliwia ona samoocenę poprawności zgłoszenia przed jego wysłaniem.

DSC KPRM przeprowadza wstępną, formalną i merytoryczną selekcję zgłoszeń. Kryteria oceny merytorycznej są następujące:

 1. Motywacja do udziału [opis w formie trzystronicowego eseju powinien dotyczyć m.in. przydatności uzyskanej wiedzy podczas wykonywania zadań służbowych, dzielenia się nią po powrocie z innymi pracownikami (tzw. kaskadowanie wiedzy)].
 2. Zgodność profilu wykształcenia z celami i zakresem tematycznym programu (za to kryterium można otrzymać dodatkowe punkty).
 3. Status urzędnika służby cywilnej (za to kryterium można otrzymać dodatkowe punkty).

Po ocenie, DSC KPRM przesyła wybrane zgłoszenia wraz z listem rekomendacyjnym do Ambasady Japonii w Warszawie. W kolejnym etapie kandydaci oceniani są przez GRIPS (instytucję przyjmującą), a następnie przez specjalny zespół YLP wyznaczony przez MEXT. Dokumenty zgłoszeniowe kandydatów, którzy nie uzyskają rekomendacji DSC KPRM, zostaną im zwrócone.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 • Bożena Czaja (KPRM)

tel.: 22 694 76 91

email: bozena.czaja [at] kprm.gov.pl

 • Jacek Mendyk (Ambasada Japonii)

tel.: 22 584 73 05

e-mail: jacek.mendyk [at] wr.mofa.go.jp