Spotkanie inicjujące pracę zespołu zadaniowego ds. opracowania standardów pracy doradcy ds. etyki

26.06.2019
Uczestnicy spotkania siedzą dookoła owalnego stołu. U szczytu prowadząca spotkanie - Katarzyna Dudzik z DSC KPRM. Za nią duzy roll up "Szef Służby Cywilnej".

Wczoraj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie inicjujące pracę zespołu zadaniowego. Jego członkowie mają opracować projekt standardów pracy doradcy ds. etyki w urzędach administracji rządowej. Projekt standardów zostanie przedstawiony całemu zespołowi doradców ds. etyki do konsultacji. Gotowy dokument ma powstać do końca tego roku.

W trakcie spotkania, członkowie zespołu zadaniowego:

 • wymienili się doświadczeniami na temat wyzwań stojących przed doradcą ds. etyki,
 • zidentyfikowali główne obszary, które powinny zostać uwzględnione w projekcie standardów,
 • zebrali propozycje zagadnień do uwzględniania w ramach poszczególnych obszarów,
 • ustalili harmonogram prac oraz podział zadań pomiędzy członków zespołu.

Decyzja o opracowaniu standardów pracy doradcy ds. etyki w służbie cywilnej została podjęta w trakcie majowego spotkania zespołu doradców.  Dokument ma stanowić „miękkie wytyczne” Szefa Służby Cywilnej dla:

 • dyrektorów generalnych/kierowników urzędów w zakresie sposobu organizacji funkcji doradcy w urzędzie i zasobów, jakie organizacja powinna takim osobom zapewnić, by skutecznie realizowali powierzone im zadania;
 • doradcy w zakresie tego, co leży w kompetencjach doradcy, wytyczną nt. obowiązków jakie pracownik bierze na siebie wraz z przyjęciem funkcji doradcy ale również praw jakie mu w ramach pełnionej funkcji przysługują oraz
 • pracowników urzędu w zakresie wsparcia, jakie doradca może im udzielić.

Proponowany zakres tematyczny standardów będzie obejmować m.in. informację na temat samej funkcji doradcy, jego zadań, obowiązków i praw, a także celu ustanowienia w urzędzie. W dokumencie znajdą się też wskazówki na temat warunków niezbędnych do skutecznego pełnienia funkcji doradcy ds. etyki w organizacji.

W skład 10–osobowego zespołu - obok pracowników Departamenty Służby Cywilnej KPRM - wchodzą przedstawiciele:

 • Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
 • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 • Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Pracami zespołu zadaniowego kieruje Katarzyna Dudzik – koordynator zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej.