Spotkanie zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej

30.05.2018
Wystąpienie Szefa Służby Cywilnej podczas spotkania zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej. Po jego prawicy zasiada dr Julio Bacio Terracino, zastępca szefa Wydziału ds. Uczciwości Sektora Publicznego, a po lewicy - Michał Graczyk, dyrektor DSC KPRM

Wczoraj w KPRM po raz trzeci spotkali się doradcy ds. etyki oraz osoby zajmujące się tą tematyką z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich. Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, który otworzył spotkanie zespołu, podkreślił, jak ważną rolę pełnią doradcy ds. etyki w budowaniu i promowaniu kultury uczciwości w służbie cywilnej.

 „Liczę, że Państwa zaangażowanie przyczyni się do tego, że zasady służby cywilnej i zasady etyki będą nie tylko powszechne wśród członków korpusu służby cywilnej, ale również powszechnie dobrze rozumiane i stosowane” – stwierdził minister Dobrosław Dowiat-Urbański.

Gościem specjalnym na spotkaniu doradców ds. etyki był dr Julio Bacio Terracino, zastępca szefa Wydziału ds. Uczciwości Sektora Publicznego, który działa w ramach Dyrekcji Zarządzania Publicznego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (the Organization for Economic Co-operation and Development, OECD). Przedstawił on informacje na temat Rekomendacji Rady dotyczącej uczciwości w służbie publicznej (2017). Przybliżył też członkom zespołu doradców ds. etyki w służbie cywilnej stanowisko OECD w zakresie:

 • niszczących skutków korupcji;
 • znaczenia uczciwości dla zarządzania publicznego (i jej wpływu na wzrost zaufania publicznego);
 • potrzeby budowania i promowania kultury uczciwości w całym społeczeństwie,
 • kluczowej roli liderów w tym aspekcie,
 • podejścia behawioralnego w projektowaniu działań na rzecz budowy kultury uczciwości.

Uczestnicy spotkania dyskutowali też na temat:

 • wyników monitoringu stanu kultury uczciwości w urzędach administracji rządowej, które w roku 2017 zatrudniały członków korpusu służby cywilnej (wyniki te opracowano na podstawie rocznych sprawozdań dyrektorów generalnych lub kierowników urzędów);
 • zakresu zbieranych przez Departament Służby Cywilnej KPRM danych na temat etyki i uczciwości;
 • projektu pytań i odpowiedzi związanych z przestrzeganiem zasady neutralności politycznej w służbie cywilnej.

Uczestnicy spotkania podjęli również, zgodnie z wnioskami z poprzedniego spotkania zespołu, temat znaczenia mediacji w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych. Dyskusję rozpoczęła Małgorzata Szalast–Piwińska z Urzędu Regulacji Energetyki.

W spotkaniu uczestniczyło 80 osób z 55 instytucji. 

Szkolenia centralne z zakresu etyki

W tym roku Szef Służby Cywilnej organizuje w ramach szkoleń centralnych m.in. szkolenia z zakresu etyki i przeciwdziałania konfliktowi interesów. W ubiegłym tygodniu w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odbyła się pierwsza tura szkoleń, kolejne – w czerwcu i wrześniu. Ich uczestnicy, w tym także doradcy ds. etyki, podniosą swoje kompetencje, aby móc wspierać członków korpusu swoją wiedzą i doświadczeniem w sytuacji trudnej lub etycznie wątpliwej jak najefektywniej .

Szkolenie centralne jest prowadzone w oparciu o program szkoleniowy Szefa Służby Cywilnej, zawarty w zaleceniach dotyczących promowania kultury uczciwości. Program ten:

 • zawiera materiały szkoleniowe,
 • uwzględnia szczegółowe wytyczne dla trenerów wewnętrznych,
 • wskazuje m.in., w jaki sposób przeprowadzić szkolenie z etyki.

Zespół doradców ds. etyki w służbie cywilnej

Szef Służby Cywilnej powołał zespół doradców ds. etyki z ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich w lipcu 2017 roku. Poprzez tę współpracę Szef Służby Cywilnej wspiera doradców etycznych w ich działaniach.

Celem prac zespołu jest:

 • stworzyć sieć kontaktów i skoordynować współpracę osób, które pełnią funkcję doradców ds. etyki w poszczególnych urzędach (networking);
 • zapewnić forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowania i promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej;
 • podnosić wiedzę i kompetencje doradców poprzez warsztaty i spotkania z ekspertami z zakresu m.in. psychologii, mediacji, postępowania dyscyplinarnego i kompetencji miękkich.

Zespół jest także pierwszym konsultantem narzędzi opracowywanych z inicjatywy Szefa Służby Cywilnej po to, aby promować kulturę uczciwości w służbie cywilnej i zwiększyć zaufanie do administracji.