Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej

06.04.2016
Spotkanie Szefa Służby Cywilnej z dyrektorami generalnymi urzędów

Na spotkaniu z dyrektorami generalnymi urzędów Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański zaprezentował przekazane do akceptacji Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło „Sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2015 r.”

Z zamieszczonej w sprawozdaniu oceny stanu służby cywilnej wynika, że w 2015 r. udało się ograniczyć część dostrzeżonych wcześniej problemów. Niemniej słabe strony i zagrożenia nadal przeważały nad stronami mocnymi i szansami rozwoju służby cywilnej. Wśród najważniejszych zidentyfikowanych obszarów wymagających interwencji znalazły się: zaufanie społeczne i wizerunek administracji, a także zarządzanie i jakość kadr oraz wynagrodzenia i limit mianowań.

Podczas dzisiejszego spotkania Szefa Służby Cywilnej z dyrektorami generalnymi urzędów administracji rządowej omówiono kluczowe elementy sprawozdania oraz przedstawiono najnowsze dane i trendy obserwowane w korpusie służby cywilnej.

Zgodnie z  art. 15 ust. 7 ustawy o służbie cywilnej, Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy może je przyjąć lub odrzucić. Sprawozdanie jest opiniowane przez Radę Służby Publicznej - działający przy Prezesie Rady Ministrów organ opiniodawczo-doradczy.