Szef Służby Cywilnej zatwierdził tegoroczny plan szkoleń centralnych

13.03.2017

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański podpisał dziś „Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2017 rok”. W ustawie budżetowej na ich organizację przewidziano 500 tys. złotych. Tyle samo, co w ubiegłym roku. Jednak tym razem Szef Służby Cywilnej planuje zorganizować większość sesji szkoleniowych poza Warszawą. Dzięki temu członkowie korpusu będą mogli skorzystać z oferty szkoleniowej bliżej swojego miejsca zamieszkania.

Priorytetami Szefa Służby Cywilnej na ten rok są trzy tematy:

  1. Efektywna komunikacja w administracji publicznej;
  2. Zarządzanie talentami w urzędzie;
  3. Mediacje w postępowaniu administracyjnym.

Poprawa skuteczności komunikacji na linii urzędnik – obywatel to cel długofalowy. Przewidziane w tegorocznym planie szkoleń działanie ma na celu podnieść kompetencje językowo-komunikacyjne ok. 240 pracowników urzędów wojewódzkich i terenowych. Sesje zostaną zorganizowane we wszystkich 16 miastach wojewódzkich.

W przypadku drugiego z zaproponowanych przez Szefa Służby Cywilnej szkoleń zakłada się upowszechnienie – zwłaszcza pośród kierowników komórek kadrowych – wiedzy na temat zarządzania talentami w administracji publicznej. Szkolenia z tego zakresu Szef Służby Cywilnej planuje zorganizować dla ok. 135 osób, w 9 miastach wojewódzkich.

Nie mniej ważne są wiedza oraz umiejętność polubownego rozwiązywania kwestii spornych w postępowaniu administracyjnym, w tym w szczególności mediacji. Tę ofertę szkoleniową Szef Służby Cywilnej kieruje przede wszystkim do ok. 180 członków korpusu służby cywilnej, którzy są zaangażowani w prowadzenie postępowań administracyjnych. Także w tym przypadku sesje zostaną zorganizowane w 9 miastach wojewódzkich.

Przy ustalaniu programów szkoleń Szef Służby Cywilnej współdziałał w szczególności
z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 7 marca projekt planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na ten rok pozytywnie zaopiniowała Rada Służby Publicznej.

W przyjętym planie minister Dowiat-Urbański zawarł także rekomendacje dla kierowników urzędów. Zasugerował, aby w planach szkoleniowych ujęli oni zagadnienia dotyczące:

  • aspektów społecznych w zamówieniach publicznych;
  • przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów, a także dylematów etycznych;
  • zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

Dzięki porozumieniu, które Szef Służby Cywilnej podpisał jesienią ubiegłego roku, dysponenci części budżetowych mogą zlecać Krajowej Szkole Administracji Publicznej organizację szkoleń na podstawie umowy dotacyjnej.