Udział przedstawicieli Polski w pracach Komitetu OECD ds. Zarządzania Publicznego

16.04.2018

Wiodącym tematem posiedzenia Komitetu była rola administracji publicznej w zapewnieniu inkluzywnego wzrostu gospodarczego. Chodzi o wzrost, do którego każdy może się przyczynić, i z którego każdy może korzystać. W spotkaniu, które odbyło się w Paryżu i trwało od 11 do 13 kwietnia, wziął udział Szef Służby Cywilnej i pracownik Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

W pierwszym dniu obrad, poza sesjami ogólnymi (plenarnymi), odbyły się cztery sesje szczegółowe:

  1. Realizacja zasad otwartego rządu i administracji;
  2. Strategia rządu wobec osób młodych;
  3. Polityki publiczne wspierające udział kobiet w życiu publicznym;
  4. Budowanie zaufania do administracji.

W sesji, która dotyczyła otwartego rządu, szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański podzielił się z uczestnikami m.in. informacjami na temat Akademii Konsultacji Publicznych. Tę część projektu unijnego realizuje Departament Służby Cywilnej KPRM. W ramach Akademii zostaną uruchomione studia podyplomowe i szkolenia długookresowe dla urzędników, którzy konsultują projekty rządowe. Projekt ma zwiększyć udział obywateli w rządowym procesie decyzyjnym.  

Tematem sesji, którą poprowadził dr Łukasz Świetlikowski z DSC KPRM, była polityka państwa wobec osób młodych, rozpatrywana także wobec ich zaangażowania w sprawy publiczne. Najważniejsze aspekty tej polityki to:

  • usługi publiczne skierowane do osób młodych;
  • stopień, w jakim ich głos jest brany pod uwagę przez rząd;
  • udział ludzi młodych w wyborach;
  • członkostwo w organizacjach pozarządowych;
  • zainteresowanie życiem politycznym.

Łukasz Świetlikowski uczestniczył też w roboczym spotkaniu Biura Komitetu Zarządzania Publicznego, którego jest członkiem.

Obaj przedstawiciele Polski wzięli ponadto udział w sesji poświęconej wynikom Przeglądu Zarządzania Publicznego Paragwaju. W przeglądzie tym, na zaproszenie OECD, uczestniczył - jako ekspert zewnętrzny - Krzysztof Banaś z DSC KPRM.

Na posiedzeniu omawiano także sprawy regulaminowe Komitetu, takie jak projekt budżetu na lata 2019-2020, nowa strategia komunikacji czy stosunki Komitetu z państwami nieczłonkowskimi.