Uroczystość ślubowania nowych urzędników służby cywilnej

02.12.2019

Do grona urzędników służby cywilnej dołączyło dzisiaj 415 osób. Nowi urzędnicy złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali akty mianowania z rąk szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego i zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki skierował do nowo mianowanych urzędników służby cywilnej list, który odczytał minister Paweł Szrot. Podkreślił w nim, że etos służby cywilnej to profesjonalizm i etyka. "Urzędnik służby cywilnej powinien być profesjonalistą w swoim fachu oraz wzorem uczciwości i rzetelności”. Zachęcamy, by zapoznali się Państwo z pełną treścią listu Pana Premiera.

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański stwierdził, że choć już trzeci rok z rzędu rośnie limit mianowań w służbie cywilnej, to wciąż za mało. „Odsetek mianowanych urzędników stanowi bowiem istotny, choć nie jedyny, wyznacznik stopnia profesjonalizacji służby cywilnej. Przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego lub ubieganie się o przyjęcie do KSAP dowodzi woli związania swojej drogi zawodowej ze służbą cywilną na dłuższy czas, niejednokrotnie do końca aktywności zawodowej” - powiedział Szef Służby Cywilnej.

Uroczystość odbyła się w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kim są nowo mianowani urzędnicy?

Spośród 415 osób, które odebrały w tym roku akty mianowania:

  • 276 osób to kobiety, a 139 osób to mężczyźni;
  • 381 osób to laureaci tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, a 34 osoby to absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego;
  • 193 osoby, czyli niespełna połowa nowo mianowanych urzędników to pracownicy ministerstw;
  • 148 osób to pracownicy administracji zespolonej i niezespolonej. Trzy czwarte z nich (prawie 78%) pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej — 115 pracowników administracji skarbowej to prawie 28% ogółu nowo mianowanych urzędników;
  • 46 osób to pracownicy urzędów wojewódzkich, a 28 urzędów centralnych.

Gratulujemy!

Zdjęcia z uroczystości opublikujemy w najbliższych dniach.

Kto może otrzymać akt mianowania?

Akty mianowania otrzymują:

1. pracownicy służby cywilnej, którzy:

  • w tym roku przeszli pomyślnie sprawdzian w toku postępowania kwalifikacyjnego,
  • uzyskali w toku tego postępowania miejsce, które uprawnia do mianowania w ramach limitu mianowań na ten rok,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej;

2. absolwenci KSAP, którzy:

  • złożyli wniosek o mianowanie,
  • w dniu mianowania są zatrudnieni w służbie cywilnej.

Podstawa prawna

Art. 48 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.).