Warsztaty o etyce w służbie cywilnej dla pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

08.06.2017

5-6 czerwca przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej przeszkolili z zakresu etyki niemal wszystkich pracowników Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP). Dla Szefa Służby Cywilnej szkolenia te są ważnym elementem promowania kultury uczciwości w organizacji.

Dwudniowe warsztaty miały na celu wyjaśnienie niektórych wątpliwości wynikających z Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Główny nacisk położono na praktyczne rozwiązywanie problemów.

W trakcie 4-godzinnych warsztatów dla pracowników omówiono zagadnienia, które dotyczyły:

  • ustawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej,
  • możliwości dodatkowego zatrudnienia i zarobkowania,
  • właściwego, w kontekście wykonywania poleceń służbowych, rozumienia zasady lojalności,
  • ograniczeń związanych z aktywnością publiczną członka korpusu służby cywilnej, również w przestrzeni medialnej.

Program warsztatów dla kadry kierowniczej został wzbogacony o dodatkowe informacje na temat roli etycznego przywództwa. Ma ono kluczowe znaczenie dla promowania kultury uczciwości i upowszechniania postaw etycznych wśród pracowników organizacji.

Tematy związane z uczciwością to ważny aspekt polityki szkoleniowej w służbie cywilnej. Szkolenia z tego zakresu:

  • zwiększają świadomość pracowników i rozwijają ich umiejętności, niezbędne do analizy dylematów etycznych,
  • utrwalają wiedzę na temat standardów uczciwości w służbie publicznej.

Oferowanie pracownikom cyklicznych szkoleń na tematy związane z uczciwością jest elementem Rekomendacji Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), która dotyczy uczciwości w służbie publicznej. Na jej podstawie Szef Służby Cywilnej opracowuje zalecenia, które planuje skierować do dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich. Będą one dotyczyć promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej.

Decyzja kadry kierowniczej o cyklicznej organizacji szkoleń z zakresu etyki powinna dotyczyć wszystkich pracowników instytucji. Pokazuje ona, jak duże znaczenie ma dla liderów organizacji przestrzeganie przez pracowników zasad służby cywilnej i zasad etyki. Taka postawa kadry kierowniczej potwierdza „etyczne przewodzenie w uczciwości” liderów organizacji, świadczy o ich zaangażowaniu i gotowości do wspierania pracowników. Dla dobra obywateli, danej instytucji, służby cywilnej i państwa ważne jest, aby członkowie korpusu znali, rozumieli i przestrzegali zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Decyzje o szkoleniach z zakresu etyki wszystkich pracowników podejmowali również liderzy innych instytucji, np. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To dobra praktyka, którą warto upowszechniać.