Większość powołanych dyrektorów jest z korpusu służby cywilnej

24.02.2016

Znakomita większość osób, spośród powołanych na stanowiska dyrektorskie po nowelizacji ustawy, to dotychczasowi członkowie korpusu służby cywilnej. Jedynie 131 na 1376 wyższych stanowisk piastują osoby spoza korpusu.

Do 23 lutego 2016 r. zmienił się stosunek pracy wszystkich osób zatrudnionych na wyższych (dyrektorskich) stanowiskach w służbie cywilnej. Na stanowiskach pozostały jedynie osoby, które przed upływem tego terminu zostały powołane na stanowisko dyrektorskie zgodnie z nowymi przepisami (powołanie). Dla dyrektorów – urzędników mianowanych utrata funkcji dyrektora oznaczała przeniesienie na inne stanowisko, a dla pozostałych pracowników służby cywilnej – przeniesienie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Poniżej przedstawiamy statystyki podsumowujące efekt wejścia w życie art. 6 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

 

22 stycznia na wyższych stanowiskach zatrudnionych było 1580 osób.

23 lutego na wyższych stanowiskach zatrudnionych było 1376 osób.

W okresie od 23 stycznia do 22 lutego:

o   wygasły stosunki pracy 212 osobom na wyższych stanowiskach;

o   przeniesiono z wyższego stanowiska na inne 293 osoby;

o   powołano na wyższe stanowisko spośród członków korpusu służby cywilnej 1124 osób;

o   powołano na wyższe stanowisko spoza członków korpusu służby cywilnej 131 osób.

 

 

Art. 6: 

1. Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

2. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić za wypowiedzeniem.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.