Wspólna Metoda Oceny – CAF 2006

01.07.2008

 W celu podnoszenia standardów pracy w administracji rządowej, Departament Służby Cywilnej prowadzi działania zmierzające do upowszechnienia w polskich urzędach Wspólnej Metody Oceny (Common Assessment Framework – CAF).

 Wspólna Metoda Oceny jest kompleksowym narzędziem zarządzania jakością w administracji publicznej, opracowanym i promowanym w ramach Sieci UE ds. Administracji Publicznej (EUPAN). CAF stanowi łatwy w użyciu instrument służący do poprawy funkcjonowania organizacji sektora publicznego poprzez przeprowadzenie samooceny i wypracowanie na jej podstawie planów usprawniających.

 
Przedstawiciel Departamentu Służby Cywilnej bierze udział w pracach zespołu krajowych korespondentów CAF w ramach EUPAN. Współpraca ta służy wymianie doświadczeń i rozwiązań dot. CAF oraz doskonaleniu Metody.
 
 
 
Główne działania w zakresie promocji CAF w okresie 2006-2008:
 
  • Strona polska dokonała tłumaczenia na język polski podręcznika metody CAF 2006 oraz elektronicznego narzędzia wspomagania samooceny eTool.
 
  • W 2007 r. przeszkolono trenerów w zakresie Metody CAF oraz przeprowadzono serię szkoleń centralnych nt. CAF dla 12 urzędów na terenie kraju. Udział w szkoleniu pozwolił pracownikom tych urzędów przygotować się do wdrożenia Metody w ich instytucjach.
 
  • W 2007 r., w ramach projektu MSWiA „Wdrożenie metody CAF w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych”, w 20 urzędach centralnych przeprowadzono samoocenę w oparciu o Metodę CAF oraz wdrożono projekty usprawnień.
 
  • W zaplanowanym na lata 2008-2009 projekcie „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego opublikowana zostanie polska wersja podręcznika CAF 2006 a 50 urzędów z terenu całego kraju uzyska kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia CAF.
 
 
 
Rejestracja użytkowników CAF
 
Sieć UE ds. Administracji Publicznej wyznaczyła wspólny dla administracji europejskich cel polegający na rozpowszechnianiu CAF tak, aby w roku 2010 zarejestrowanych było co najmniej 2010 użytkowników Metody. Bazę rejestrującą użytkowników CAF, a także serwis umożliwiający przeglądanie Dobrych Praktyk oraz odnajdywanie innych użytkowników CAF prowadzi Centrum Zasobów CAF w EIPA.
 
dla organizacji, które wdrożyły CAF, lub podjęły decyzję ws. wdrożenia CAF – zarejestrowane organizacje mogą skorzystać z elektronicznego narzędzia wspomagającego proces samooceny (w wersji angielskiej); planowane jest udostępnienie polskiej wersji narzędzia.
 
dla osób zainteresowanych Metodą CAF oraz dla organizacji, które chcą poznać CAF, ale nie podjęły decyzji o jego wdrożeniu.
 
 
 
Więcej informacji nt. Metody, w tym polska wersja CAF 2006 oraz baza Dobrych Praktyk CAF znajduje się na stronie www.eipa.eu/caf