Wyniki badania „Nowe metody pracy w administracji publicznej”

11.02.2019
Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (European Public Administration Network – EUPAN)

Jakie są różne formy elastyczności pracy w państwach Unii Europejskiej? Jakie są wyzwania i szanse w ich stosowaniu? Jak na nowe metody pracy zapatrują się pracownicy i menedżerowie? Te i inne kwestie, na zlecenie Austrii, która w drugim półroczu 2018 roku przewodziła pracom Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (European Public Administration Network – EUPAN), badali eksperci.

Autorzy opracowania w konkluzjach podkreślili m. in. dużą różnorodność form, rodzajów, a przede wszystkim skali stosowania nowych metod pracy w administracjach publicznych poszczególnych państw. Jako istotne czynniki, które pozytywnie wpływają na stosowanie nowych metod w pracy eksperci wskazali:

  • świadome przywództwo utożsamiające się z proponowanymi rozwiązaniami, stanowiące przykład do naśladowania,
  • kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym zaufaniu

Barierami, według autorów badania, są przede wszystkim słabe przywództwo oraz biurokratyczna kultura organizacyjna, często oparta na mocno zhierarchizowanych relacjach.

Metodologia obejmowała:

  • przegląd literatury naukowej i ram prawnych,
  • kwestionariusze badawcze wypełnione przez przedstawicieli państw i instytucji członkowskich EUPAN (w tym Polski),
  • konkluzje z dyskusji i wymiany poglądów podczas warsztatów na szczeblu eksperckim oraz zarządczym (dyrektorzy generalni).

Kwestie elastyczności pracy były analizowane w odniesieniu do czasu pracy, miejsca pracy, oraz strony funkcjonalnej.

Zespół badawczy tworzyli profesorowie:

  • Bettina Kubicek z Uniwersytetu w Graz,
  • Christian Korunka i Martin Risak z Uniwersytet Wiedeńskiego.

Polskę w EUPAN reprezentuje Szef Służby Cywilnej.