XII posiedzenie Rady Służby Publicznej

26.09.2017

Na wczorajszym posiedzeniu członkowie Rady Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowali projekt ustawy budżetowej na rok 2018, w części dotyczącej służby cywilnej.

Rada pozytywnie zaopiniowała również projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody (UD288), w części dotyczącej służby cywilnej.

W posiedzeniu wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, którzy zaprezentowali informację na temat przebiegu i wyników prac Zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji Porozumienia z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji Skarbowej.