Young Leaders' Program - najczęściej zadawane pytania

09.10.2018

Jeszcze tylko przez miesiąc - do 9 listopada - mogą się Państwo zgłaszać do japońskiego programu kształcenia liderów. Young Leaders' Program (YLP) jest skierowany do młodych, obiecujących pracowników administracji publicznej (poniżej 40 roku życia), którzy w przyszłości mogą pełnić rolę lidera. W związku z trwającą rekrutacją dostajemy od Państwa dużo pytań. Poniżej odpowiadamy na najczęstsze z nich:

1. Czy w programie został określony limit wieku?              

Zgodnie z wymogami, w chwili rozpoczęcia programu (1 października 2019 r.) kandydaci powinni mieć mniej niż 40 lat.

2. Czy certyfikat “First Certificate in English” (FCE) będzie honorowany?       

Tak, jeśli egzamin został zdany na poziomie minimum 169 punktów (górny zakres oceny „C”). Jest to bowiem wynik równoważny wobec certyfikatu IELTS na poziomie 6.0, który jest wymagany przez organizatora.        

3. Czy jako członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w MON mogę uczestniczyć w programie?

Program nie jest skierowany do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz cywili zatrudnionych przez wojsko. Natomiast członek korpusu służby cywilnej zatrudniony przez dyrektora generalnego MON może wziąć udział w programie.

4. W niedługim czasie pracownicy mojego departamentu zostaną przeniesieni do nowej, państwowej jednostki organizacyjnej. Będzie tam obowiązywał kodeks pracy, w związku z czym stracę status członka korpusu służby cywilnej. Czy jest to przeszkoda w aplikowaniu do programu?          

Nie. Zgodnie z wymogami, uczestnik programu przez okres jego trwania musi posiadać status pracownika administracji publicznej. Zatem aplikować mogą zarówno członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy urzędów państwowych czy pracownicy samorządowi. Ważne, aby być zatrudnionym, w sposób ciągły, w szeroko rozumianej administracji publicznej.

5. Czy program jest skierowany wyłącznie do członków korpusu służby cywilnej?      

Nie, YLP jest skierowany do pracowników szeroko rozumianej administracji publicznej.

6. Czy mając 2,5 roku doświadczenia zawodowego, mogę ubiegać się o stypendium?    

3-letni staż pracy określono jako minimalny, a 5-letni jako pożądany, zatem w chwili składania dokumentów trzeba mieć przynajmniej 3 lata doświadczenia.

7. Program wymaga złożenia uwierzytelnionych dokumentów/tłumaczeń. Co to znaczy?

Generalnie oznacza to, że muszą to być:

  1. Oficjalne odpisy,
  2. Kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucje wydające,
  3. Tłumaczenia przysięgłe.

Japonia nie przyjmuje tłumaczeń sporządzonych samodzielnie czy kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność przez instytucje, które ich nie wydawały (np. dział kadr/radca prawny w naszym urzędzie).

Jeśli chodzi o dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (suplementy/odpisy/dyplomy) to istnieją następujące możliwości:

  1. Przekazujemy cztery oficjalne, angielskie wersje dokumentów, które otrzymaliśmy po zakończeniu kształcenia,
  2. Jeśli nie mamy tylu egzemplarzy, prosimy daną instytucję (np. sekretariat studiów na uczelni) o:
  • Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii posiadanych, angielskich wersji albo
  • Wydanie czterech, nowych dokumentów w języku angielskim (najczęściej wiąże się to z dodatkową opłatą).

Jeśli dana instytucja nie może ich wydać (np. już nie funkcjonuje) musimy załączyć oficjalny odpis w języku polskim oraz odpowiednią liczbę tłumaczeń przygotowanych przez tłumacza przysięgłego.

Co do innych dokumentów (np. list motywacyjny, rekomendacja przełożonego, karta badań lekarskich) można wypełnić je w jednym egzemplarzu (z wyjątkiem podpisu), skserować/wydrukować trzy razy, a następnie podpisać wszystkie cztery egzemplarze.

8. Czy kopie paszportu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, i czy mogę to zrobić w urzędzie w wydziale kadr?          

Kopie paszportu nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem.

9. Czy zamiast dyplomu ukończenia studiów można złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów?

Tak, jeśli znajduje się na nim data ukończenia oraz uzyskany tytuł zawodowy / stopień naukowy.

10. Jaki jest limit miejsc dla kandydatów z Polski?              

Nie określono takiego. Niemniej, w każdej edycji udaje się wysłać jednego uczestnika z Polski.

11. Jakie jest zainteresowanie programem?

Zainteresowanie programem pokazują statystyki z ostatnich lat. W 2017 r. podania złożyły trzy osoby, w 2016 r. pięć, natomiast w 2015 r. jedna.

12. Ile średnio wynoszą koszty zakwaterowania?         

W tej sprawie prosimy o kontakt z Jackiem Mendykiem (Ambasada Japonii), tel. 22 584 73 05.

13. Jak wygląda zakwaterowanie, czy są to mieszkania, akademiki, domki?         

W tej sprawie prosimy o kontakt z Jackiem Mendykiem (Ambasada Japonii), tel. 22 584 73 05.

14. Czy uczestnicy mają gwarancję powrotu na zajmowane przed wyjazdem stanowisko pracy we własnym urzędzie?  

Program nie reguluje tej kwestii – stosuje się przepisy prawa polskiego, przeważnie zasady dotyczące urlopu bezpłatnego.

15. Czy potwierdzenie możliwości uzyskania wizy studenckiej do Japonii powinno być poświadczone jakimś dokumentem? 

Na etapie aplikacyjnym nie ma obowiązku dostarczenia takiej wizy czy innego dokumentu potwierdzającego możliwość jego uzyskania. Niemniej posiadanie tego dokumentu (ang. „Student”) stanowi wymóg umożliwiający wyjazd do Japonii (zakwalifikowany uczestnik będzie musiał spełnić standardowe wymagania przewidziane w procedurze wizowej).

16. Czy poświadczenie stanu zdrowia może być wypełnione np. przez lekarza rodzinnego, czy powinnam pójść z tym do jakiegoś specjalistycznego ośrodka?   

Badania lekarskie można wykonać w dowolnej placówce służby zdrowia, zarówno publicznej, jak i niepublicznej. Stosowne poświadczenie może zatem zostać wystawione przez lekarza rodzinnego. Pamiętajmy przy tym o obowiązującym wzorze tego dokumentu („Certificate of Health”).

17. Czy wszystkie dyplomy ukończenia szkoły powinny być przetłumaczone na język angielski? Również te ze szkoły podstawowej i ogólnokształcącej?       

Dyplomy i suplementy, o których mowa dotyczą tylko ukończonych studiów (undergraduate – np. licencjat, graduate – np. magister).

18. Czy są dostępne dokumenty aplikacyjne w wersji edytowalnej (np. WORD)?

Niestety nie.

Więcej na temat Young Leaders' Program znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.