Anonimowa samoocena kultury uczciwości w służbie cywilnej

Prowadzenie anonimowej samooceny kultury uczciwości jest jedną z czterech rekomendacji, które Szef Służby Cywilnej skierował do dyrektorów generalnych/kierowników urzędów w swoim zaleceniu w zakresie budowania kultury uczciwości. W załączeniu do dokumentu kierujący organizacją otrzymali, jako inspirację, przykładowy formularz do prowadzenia samooceny kultury uczciwości wśród pracowników oraz dodatkowo - gotowy plik do analizy zebranych (za pomocą załączonego formularza) danych. Od 2018 roku, w ramach rocznych sprawozdań dyrektorów generalnych/ kierowników urzędów, Szef Służby Cywilnej zbiera informacje czy w urzędach są przeprowadzane takie badania.

Anonimowa samoocena kultury uczciwości, przeprowadzona na reprezentatywnej grupie pracowników, ma na celu: 

  • dostarczyć kierownictwu organizacji wiarygodnych informacji nt. postrzeganego przez pracowników stanu kultury uczciwości w urzędzie,
  • zidentyfikować obszary do poprawy w zakresie kultury uczciwości,
  • umożliwić dopasowanie strategii działania organizacji w zakresie uczciwości do obszarów poprawy wzmocnienia,
  • utrzymać dobre lub poprawić słabe wyniki w zakresie uczciwości w organizacji (potwierdzone w kolejnym badaniu).

Aby samoocena była przeprowadzana w urzędzie skutecznie muszą być spełnione 3 warunki:

  1. anonimowe badanie nt. tego, jak pracownicy postrzegają poziom kultury uczciwości w organizacji musi być przeprowadzane regularnie (np. co 2 lata);
  2. pracownicy urzędu muszą zostać poinformowani o wynikach samooceny;
  3. działania, które mają na celu poprawę słabych i utrzymanie mocnych stron kultury uczciwości, zidentyfikowanych w ramach badania, muszą być konsekwentnie wdrażane.

Dzięki tym działaniom wzajemne zaufanie pomiędzy kierownictwem i pracownikami będzie wzrastać, co przełoży się na poprawę warunków i atmosfery w pracy. Otwarta rozmowa między pracownikami a kierownictwem instytucji pozwoli także utrzymać wysokie zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Efektem tego będzie polepszenie efektywności funkcjonowania całej organizacji. Nie bez znaczenia jest także poprawa wizerunku urzędu w oczach obywatela.

Anonimowa samoocena kultury uczciwości jest działaniem ważnym i potrzebnym w każdej organizacji. Jej regularne przeprowadzanie jest sygnałem, że dla kierownictwa danej instytucji budowanie kultury organizacji opartej na wartościach i wzajemnym zaufaniu ma duże znaczenie.

Jak skutecznie przeprowadzać anonimową samoocenę kultury uczciwości wśród pracowników? Poniżej znajdą Państwo przykłady dobrych praktyk:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  

Informacja

Prezentacja

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informacja

Prezentacja