Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne dla urzędników

Flagi UE
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej realizuje projekt „Argonauci - zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej - pilotaż”. Polega on na dofinansowaniu krótkich wizyt studyjnych (do 10 dni) lub tzw. job shadowing w instytucjach partnerskich UE.

Program Argonauci służy promocji i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej, identyfikacji oraz wymianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Uczestnicy Programu poznają rozwiązania zarządcze stosowane w innych krajach UE, które później prezentują w swoich urzędach.

Uczestnikiem Programu może zostać pracownik administracji publicznej, który:

  • jest zatrudniony na umowę o pracę (na czas nieokreślony), co najmniej od 2 lat,
  • zna język obcy (co najmniej na poziomie B2).

Aby wziąć udział w wizycie studyjnej lub job shadowing, prosimy złożyć wniosek w elektronicznym systemie, dostępnym na stronie internetowej Programu.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu:

Alicja Dziewanowska

Michał Przybyszewski

tel.: (22) 60 80 108, argonauci [at] ksap.gov.pl

fax: +48 22 60 80 113

Kierownik projektu: dr Marcin Sakowicz tel.: +48 22 60 80 120, argonauci [at] ksap.gov.pl

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego organizuje Program Argonauci w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 programy mobilności ponadnarodowej. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Europejskiego Funduszu Społecznego