Art. 95 tzw. tarczy 2.0 (znowelizowany ustawą z 14 maja 2020 r. tzw. tarczą 3.0)

16 maja br. weszła w życie nowelizacja przepisów zawartych w art. 95 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.).

Art. 47 pkt. 4 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) wprowadził zmiany w brzmieniu przepisów dotyczących ocen pracowniczych i umów osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej.

Art. 95.

1) W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, obowiązki wynikające z art. 38 oraz z art. 81 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285), mogą zostać zawieszone do czasu ustania przeszkód uniemożliwiających ich wykonanie.
2) Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odwołania danego stanu.
3) (uchylony)
4) W przypadku braku możliwości sporządzenia pierwszej oceny w służbie cywilnej, umowy o pracę osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej ulegają przedłużeniu do czasu ustania przeszkód uniemożliwiających dokonanie pierwszej oceny w służbie cywilnej, nie później niż do 90 dni od dnia, o którym mowa w ust. 2.