Autor artykułu - Sławomir Wysocki

Sławomir Wysocki
Specjalista w dziedzinie zarządzania jednostkami sektora publicznego, a w szczególności w obszarze systemów metod i narzędzi zarządzania jakością.

Ma 25-letnie doświadczenie we współpracy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, które wspierają funkcjonowanie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, oraz organizacjami sektora prywatnego.

W latach 1993-98 kierował projektami badawczo-doradczymi z zakresu reform administracji publicznej. Uczestniczył (w latach 1997-2001) w pracach nad reformą administracji publicznej w roli doradcy Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa, zastępcy i dyrektora Departamentu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od sierpnia 2000 r. do października 2001 pełnił funkcję sekretarza - ze strony rządu - Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jest (od maja 2003) konsultantem szkoleniowcem; doradza w aplikowaniu i realizacji projektów dofinansowanych ze środków funduszy europejskich.  

Był ekspertem Ministra Rozwoju Regionalnego do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinach:

  • poprawa funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej (good governance),
  • umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Obecnie ekspert w sprawach oceny:

  • projektów, które są składane w ramach działań: 2.16, 2.17 i 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój,
  • projektów dotyczących innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

Od października 2006 r. do lutego 2008 r. zarządzał projektem, którego celem była poprawa wydajności pracy w wybranej grupie 20 ministerstw i urzędów centralnych, w zakresie skuteczności, efektywności, jakości usług wobec klientów wewnętrznych i zewnętrznych, przy zastosowaniu model CAF.

Na zamówienie MSWiA opracował założenia do projektu Strategii Reformy Administracji Publicznej. Był ekspertem MSWiA wspomagającym ministerstwo i współpracujące instytucje w przygotowaniu projektu Strategii „Sprawne Państwo”.

Od października 2010 do listopada 2011 był ekspertem badania „Analiza mechanizmów podejmowania decyzji w administracji rządowej, w tym roli niezależnego doradztwa w procesie decyzyjnym oraz opracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy administracji rządowej z instytucjami zajmującymi się badaniami w zakresie spraw publicznych”. Projekt realizowany dla KPRM jako część projektu „Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich”.  

Prowadził doradztwo dla Departamentu Służby Cywilnej KPRM w zakresie projektu „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane  zarządzanie w urzędzie”, a następnie uczestniczył w jego realizacji.

W ostatnich latach zarządzał szeregiem projektów, które dotyczyły podnoszenia sprawności urzędów administracji publicznej.

Prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. w Akademii im. L. Koźmińskiego, Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Od 5 lat wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w zakresie zarządzania w administracji publicznej.