AZP II

Projekt: Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II etap
Materiały do pobrania:
 
Materiały wykorzystywane podczas szkoleń (prezentują stan na dzień podany w nawiasie):
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu V, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1.