CAF

Projekt: Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej
Materiały do pobrania:
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu V, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1.