Dostępna służba cywilna

Co to jest dostępność?

Dostępność to szerokie pojęcie, które pozwala opisać stopień użyteczności danego systemu pod kątem potrzeb jak największej grupy osób.

Dostępność to cecha, dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać na równi jak największa liczba osób.

Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa to osoby ze szczególnymi potrzebami. To osoby, których mobilność czy percepcja (odbiór zjawisk, wrażeń, informacji) są trwale lub czasowo ograniczone, np.:

 • osoby, które poruszają się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich,
 • osoby niesłyszące i niedosłyszące,
 • osoby niedowidzące i niewidome,
 • osoby z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, z chorobą Alzheimera),
 • kobiety w ciąży,
 • osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem,
 • osoby słabsze fizycznie, starsze, które mają trudności w poruszaniu się itp.

Osoba ze szczególnymi potrzebami – osoba, która aby uczestniczyć w różnych sferach życia na równi z innymi, musi przezwyciężyć bariery – podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki. O szczególnych potrzebach mogą decydować:

 • cechy zewnętrzne lub wewnętrzne tej osoby,
 • okoliczności, w których znajduje się ta osoba.

Projektowanie uniwersalne ( ang. universal design) – filozofia projektowania produktów i otoczenia w taki sposób, by ludzie mogli z nich korzystać w jak najszerszym zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania.

Dostęp alternatywny – można go zapewnić na różne sposoby, np.:

 • zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby lub wsparcie techniczne, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, lub
 • wprowadzić do organizacji podmiot, który umożliwi zaspokojenie szczególnych potrzeb ludzi, w niezbędnym zakresie.