Etyka w urzędzie

Służba cywilna jest gwarantem sprawnie funkcjonującego państwa. Naszym obowiązkiem jest wykonywanie powierzonych zadań w sposób zawodowy, rzetelny i bezstronny. Członkowie korpusu służby cywilnej są neutralni politycznie.

Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej zostały zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o służbie cywilnej oraz zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów. Jako członek korpusu służby cywilnej masz obowiązek je przestrzegać.

Zasady służby cywilnej

Zasada legalizmu,praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej

Zasada ochrony praw człowieka i obywatela

Zasada bezinteresowności

Zasada jawności i przejrzystości

Zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej

Zasada profesjonalizmu

Zasada odpowiedzialności za działanie lub lub zaniechania działania

Zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi

Zasada otwartości i konkurencyjności naboru

Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Zasada godnego zachowania

Zasada służby publicznej

Zasada lojalności

Zasada neutralności politycznej

Zasada bezstronności

Zasada rzetelności