EUPAN

Europejska Sieć ds. Administracji Publicznej (EUPAN)

www.eupan.eu

Europejska Sieć ds. Administracji Publicznej (ang.: European Public Administration Network ‒ EUPAN) to nieformalne forum współpracy ministrów i dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za administrację publiczną w krajach członkowskich Unii Europejskiej, krajach kandydujących do członkostwa oraz przy Komisji Europejskiej.

Udział w Sieci polega na wymianie doświadczeń oraz wypracowywaniu i upowszechnianiu wspólnych rozwiązań. Działalność EUPAN koncentruje się na zagadnieniach, które są istotne dla administracji publicznej państw członkowskich z perspektywy ogólnoeuropejskiej, np.:

  • mobilność pracowników sektora publicznego,
  • współpraca z europejskimi stowarzyszeniami pracowników i pracodawców,
  • realizacja strategii lizbońskiej (better regulation),
  • Wspólna Metoda Oceny CAF.

Z siecią EUPAN blisko współpracuje Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) w Maastricht.

Obecnie w ramach EUPAN funkcjonują dwie główne grupy robocze, tj.:

  • Grupa ds. Innowacyjnych Służb Publicznych (Innovative Public Services Group – IPSG). Grupa bada, w jaki sposób można wdrażać strategię lizbońską. Działania grupy przyczyniają się do lepszego zrozumienia wyzwań, przed którymi stoi administracja publiczna w Europie. Ponadto grupa pracuje na rzecz rozwoju jakości europejskiej administracji publicznej oraz wzmacniania kontaktów z partnerami na arenie międzynarodowej. W związku z tym grupa zajmuje się m.in. organizowaniem konferencji ds. jakości w administracji publicznej UE (6. Konferencja została zorganizowana przez polską Prezydencję) oraz promowaniem wykorzystania Wspólnej Metody Oceny (CAF).
  • Grupa ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Human Resources Working Group – HRWG). Grupa pracuje nad polityką personalną sektora publicznego oraz zagadnieniami dotyczącymi reform. Grupa opracowuje rozwiązania w zakresie efektywnego zarządzania, w szczególności na szczeblu kierowniczym. Efektywne zarządzanie to warunek osiągnięcia celów strategicznych w zakresie polityki zatrudnienia, polityki ekonomicznej, polityki dotyczącej rozwoju nauki i technologii (itp.) oraz efektywnego świadczenia usług przez służby publiczne. Do obszaru zainteresowań grupy należą m.in.: strategia zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwo, systemy ocen wyników pracy, reforma systemów emerytalnych, etyka w sektorze publicznym.

Polskie przewodnictwo w Europejskiej Sieci ds. Administracji Publicznej (2011)

Jednym z kluczowych zadań Szefa Służby Cywilnej w zakresie współpracy międzynarodowej w 2011 roku było przeprowadzenie polskiej Prezydencji w EUPAN. Istotnym było także włączenie w prace Sieci państw Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza dotychczasowych partnerów KPRM – Gruzji i Ukrainy.

W ramach polskiego przewodnictwa w sieci EUPAN zorganizowano łącznie 13 spotkań, w których udział wzięło ok. 650 osób. Spotkania, zgodnie z wynikami ankiet ewaluacyjnych, zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

Największym wydarzeniem była 6. Konferencja Jakości (6. Quality Conference – 6.QC). Została ona zorganizowana w dniach 29-30 września 2011 roku w Warszawie w ramach realizowanego od 2000 roku cyklu konferencji jakości sieci EUPAN. Hasłem przewodnim konferencji – poświęconej zagadnieniom jakości oraz efektywności w zarządzaniu sektorem publicznym – było "Doing the right things right".

W dwudniowych obradach plenarnych oraz w grupach roboczych uczestniczyło blisko 300 osób. Konferencja transmitowana online zgromadziła ponad 350 dalszych uczestników z blisko 30 krajów. W wyniku pracy wszystkich członków Sieci, w trakcie polskiej Prezydencji opracowano wartościowe materiały, z którymi można zapoznać się odwiedzając stronę http://www.eupan.eu/ lub sekcję Serwisu Służby Cywilnej https://dsc.kprm.gov.pl/dokumenty-i-publikacje.