Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego według zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu*.

*Zarządzenie nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

infografika przedstawiająca składowe programu IPRZ

Metodologia ustalania IPRZ opracowana przez Departament Służby Cywilnej

Zachęcamy do korzystania z poradnika opisującego metodologię i narzędzia IPRZ, opracowanego przez Departament Służby Cywilnej w ramach projektu „Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”*.

W ramach tego pakietu znajdują się:

 

Opisana w poradniku metoda kładzie szczególny nacisk na partnerskie podejście do rozwoju zawodowego, łączące cele pracownika z potrzebami i możliwościami urzędu.

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?infografika pokazującą partnerskie podejście do rozwoju zawodowego, łączące cele pracownika z potrzebami i możlwościami urzędu

Przedstawiona metodologia nie jest obowiązkowa. Zarówno procedura ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego, jak i poszczególne formularze mogą być przez Państwa modyfikowane i dostosowywane do potrzeb urzędu.

* Poradnik nie uwzględnia zmian w przepisach ustawy o służbie cywilnej z 2016 r., które wyłączyły osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej z obowiązku ustalania dla nich IPRZ.

 

Materiały wypracowane podczas spotkania z przedstawicielami administracji skarbowej

W ramach spotkania przedstawicieli administracji skarbowej z ekspertami z Departamentu Służby Cywilnej KPRM w 2012r. opracowana została zmodyfikowana wersja wyżej prezentowanej metodologii ustalania IPRZ. Metodologia została dostosowana do potrzeb i specyfiki urzędów administracji skarbowej.

Główne zmiany w metodologii polegały na:

  • uszczegółowieniu niektórych elementów procedury (np. kwestia osób, które zostały zatrudnione na czas nieokreślony, a nie miały jeszcze sporządzonej oceny okresowej),
  • rezygnacji z zapisywania w arkuszu IPRZ celów i priorytetów urzędu (natomiast powinny one być uwzględnione przy ustalaniu IPRZ i powinny być omówione w trakcie rozmowy rozwojowej),
  • doprecyzowaniu (więcej objaśnień i przykładów) i uproszczeniu (rezygnacja z niektórych elementów nieprzystających do specyfiki pracy w urzędach administracji skarbowej) arkusza Preferencji dotyczących rozwoju zawodowego,
  • uproszczeniu arkusza IPRZ (w związku z tym, że w tych urzędach nie ma wyższych stanowisk w służbie cywilnej, jest tylko jeden rodzaj arkusza dla wszystkich stanowisk pracy).

Powyższe rozwiązanie zostało przygotowane z myślą o jego stosowaniu w urzędach administracji skarbowej, jednak - podobnie jak modelowa metodologia – jest ono jedynie propozycją i nie ma mocy wiążącej. Ponadto może ono być wykorzystywane również   przez inne urzędy.

Załączniki:

 

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cTworzenie IPRZ przez urzędy we własnym zakresie

Tworzenie IPRZ to wieloetapowy proces. Zasady jego opracowywania powinny być jasno i precyzyjnie opisane w procedurze Państwa urzędu. Istotne jest wskazanie praw i obowiązków zarówno pracownika, jak i osób reprezentujących urząd. Wewnętrzne regulacje powinny również wymieniać kolejność poszczególnych działań i terminy. Stopień szczegółowości i sformalizowania zasad lub procedur każdy z urzędów powinien dostosować do własnej specyfiki i organizacji pracy. Wspomniane zasady lub procedury mogą być przygotowane w różnej formie - np. zarządzenia, regulaminu, dobrych praktyk, zaleceń, rekomendacji lub wytycznych. Proces tworzenia IPRZ powinien być powiązany z oceną okresową.

infografika pokazująca korzyści płynące z zastosowania programu IPRZ

Tworzenie IPRZ przez urzędy we własnym zakresie

Tworzenie IPRZ to wieloetapowy i skomplikowany proces. Zasady jego opracowywania powinny być jasno i precyzyjnie opisane w procedurze urzędu. Szczególnie istotne jest wskazanie praw i obowiązków zarówno  pracownika, jak i osób reprezentujących urząd. Wewnętrzne regulacje powinny również wymieniać kolejność poszczególnych działań i terminy. Stopień szczegółowości i sformalizowania zasad lub procedur każdy z urzędów powinien dostosować do własnej specyfiki i organizacji pracy. Mogą być przygotowane w różnej formie np. zarządzenia, regulaminu, dobrych praktyk, zaleceń, rekomendacji lub wytycznych. Proces tworzenia IPRZ powinien być powiązany z oceną okresową.

Tworzenie IPRZ przez urzędy we własnym zakresie

Tworzenie IPRZ to wieloetapowy i skomplikowany proces. Zasady jego opracowywania powinny być jasno i precyzyjnie opisane w procedurze urzędu. Szczególnie istotne jest wskazanie praw i obowiązków zarówno  pracownika, jak i osób reprezentujących urząd. Wewnętrzne regulacje powinny również wymieniać kolejność poszczególnych działań i terminy. Stopień szczegółowości i sformalizowania zasad lub procedur każdy z urzędów powinien dostosować do własnej specyfiki i organizacji pracy. Mogą być przygotowane w różnej formie np. zarządzenia, regulaminu, dobrych praktyk, zaleceń, rekomendacji lub wytycznych. Proces tworzenia IPRZ powinien być powiązany z oceną okresową.

Tworzenie IPRZ przez urzędy we własnym zakresie

Tworzenie IPRZ to wieloetapowy i skomplikowany proces. Zasady jego opracowywania powinny być jasno i precyzyjnie opisane w procedurze urzędu. Szczególnie istotne jest wskazanie praw i obowiązków zarówno  pracownika, jak i osób reprezentujących urząd. Wewnętrzne regulacje powinny również wymieniać kolejność poszczególnych działań i terminy. Stopień szczegółowości i sformalizowania zasad lub procedur każdy z urzędów powinien dostosować do własnej specyfiki i organizacji pracy. Mogą być przygotowane w różnej formie np. zarządzenia, regulaminu, dobrych praktyk, zaleceń, rekomendacji lub wytycznych. Proces tworzenia IPRZ powinien być powiązany z oceną okresową.

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl.

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl.

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl.

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl.

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl

Czym jest indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej?

Indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ) pozwala połączyć ocenę okresową pracownika z rocznym planem szkoleń w urzędzie. To narzędzie zarządzania kadrami służące planowaniu rozwoju zawodowego wg zasad określonych przez dyrektora generalnego urzędu – co wynika z zarządzenia nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie określenia standardów zzl