Korpus służby cywilnej

 
Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych (tzn. wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, stanowiskach średniego szczebla zarządzania, stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagających) w następujących urzędach:
 
Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:
1.      Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 
2.      urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
 
3.      urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom
         administracji rządowej,
 
4.      komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz
         kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
 
4. a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji,
 
5.      Biurze Nasiennictwa Leśnego,
 
6.      jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej
 
 
Ponadto korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy. Stanowiska urzędnicze w urzędach mogą zajmować także osoby oddelegowane na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną,
w której są zatrudnione.
 
 
Ustawa o służbie cywilnej dzieli członków korpusu służby cywilnej na:
pracowników służby cywilnej, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o służbie cywilnej,
urzędników służby cywilnej, którzy zatrudnieni są na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o służbie cywilnej.