MONITORING wdrażania standardów zzl

W 2013 roku – po upływie roku od dnia wejścia w życie zarządzenia w sprawie standardów ZZL* – przeprowadził monitoring wdrażania standardów ZZL w 64 urzędach: ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich. Było to badanie ankietowe. Jego wyniki, a także wnioski z badania, przedstawia raport z monitoringu.

* Zarządzenie Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.