Nabór w służbie cywilnej

Uwaga! Wyjaśnienia Departamentu Służby Cywilnej mają charakter opinii, a nie wiążącej wykładni prawa. To pracodawca odpowiada za realizację czynności wynikających ze stosunku pracy oraz stosowanie i wykładnię prawa w tym zakresie. Spory dotyczące stosunku pracy rozstrzyga sąd pracy.

1. Czy osoba zatrudniona w celu zastępstwa nieobecnego pracownika ("na zastępstwo") może być przeniesiona na inne stanowisko pracy w służbie cywilnej bez przeprowadzenia naboru? 

2. Czy istnieje obowiązek upowszechnienia list kandydatów spełniających wymagania formalne w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu? 

3.Jaka jest różnica pomiędzy stażem pracy a doświadczeniem zawodowym? 

4.Jakie warunki powinna spełnić osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu?

5. Kto może znaleźć się w gronie kandydatów przedstawianych przez komisję dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu? 

6. Czy najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru należy uszeregować w porządku, który odpowiada poziomowi spełnienia wymagań wynikających z ogłoszenia o naborze?

7. Czy komisja ma prawo wskazać dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu konkretnego kandydata, którego powinien zatrudnić? 

8. Czy istnieje obowiązek publikacji wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów?

9. Czy można udostępnić protokół z naboru i na jakich zasadach?

10. Do kogo może zwrócić się kandydat niezadowolony z przebiegu lub wyniku naboru?

 

1.Czy osoba zatrudniona w celu zastępstwa nieobecnego pracownika ("na zastępstwo") może być przeniesiona na inne stanowisko pracy w służbie cywilnej bez przeprowadzania naboru?

Tak. Osoba, która wzięła udział w naborze „na zastępstwo” i została zatrudniona jest już pracownikiem służby cywilnej więc zatrudnienie jej na innym stanowisku pracy nie będzie naruszało zasad otwartego i konkurencyjnego naboru. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez wzglądu na podstawę prawną tego stosunku wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika*. Zatem strony mają swobodę kształtowania stosunku pracy. Gdy więc w okresie zatrudnienia „na zastępstwo” powstanie potrzeba wykonywania pracy na innym stanowisku, możliwe wydaje się nawiązanie nowego stosunku pracy.

* Art. 11 Kodeksu pracy.

2. Czy istnieje obowiązek upowszechnienia list kandydatów spełniających wymagania formalne w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu?

Nie. Nie ma obowiązku publikowania listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu. Jednakże lista ta podlega udostępnieniu na wniosek w trybie przewidzianym ustawą o dostępie do informacji publicznej*.

* Art. 29 ustawy o służbie cywilnej.

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

3. Jaka jest różnica pomiędzy stażem pracy a doświadczeniem zawodowym?

Staż pracy to okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Natomiast doświadczenie zawodowe należy rozumieć znacznie szerzej. Może być ono zdobywane nie tylko w ramach zatrudnienia, ale także w ramach świadczenia pracy na podstawie niepracowniczych stosunków prawnych, umów cywilnoprawnych, a także pracy w formie wolontariatu lub różnego rodzaju staży.

4. Jakie warunki powinna spełnić osoba niepełnosprawna, aby mogła skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu?

Osoba ta powinna złożyć wraz z dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz znaleźć się w gronie pięciu najlepszych (wyłonionych) kandydatów*.

Ponadto skorzystanie z pierwszeństwa w zatrudnieniu jest możliwe jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6% (informacja ta jest umieszczana w ogłoszeniu o naborze).

* Art. 29a ust. 2 ustawy o służbie cywilnej.

5. Kto może znaleźć się w gronie kandydatów przedstawianych przez komisję dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu?

W toku naboru komisja może wyłonić nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniają wymagania dodatkowe*. To ich przedstawia dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

* Art. 29a ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.

6. Czy najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru należy uszeregować w porządku, który odpowiada poziomowi spełnienia wymagań wynikających z ogłoszenia o naborze?

Nie. Nie ma takiego obowiązku. W protokole z naboru powinny znaleźć się m.in. dane osobowe najlepszych kandydatów, a także uzasadnienie dokonanego przez komisję wyboru tych kandydatów*.

W protokole można jednak przedstawić informacje dotyczące poziomu spełniania przez każdego z kandydatów wymagań stawianych w naborze. Można np. umieścić przy nazwiskach kandydatów uszeregowanych w porządku alfabetycznym informację o liczbie punktów uzyskanych przez nich w toku naboru.

* Art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o służbie cywilnej.

7. Czy komisja ma prawo wskazać dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu konkretnego kandydata, którego powinien zatrudnić?

Nie. Przepisy nie upoważniają komisji do wskazania dyrektorowi generalnemu (kierownikowi) urzędu konkretnej osoby, którą powinien zatrudnić. Wybór kandydata do zatrudnienia spośród najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru należy wyłącznie do dyrektora generalnego urzędu, z zastrzeżeniem ograniczeń, które wynikają z zasady pierwszeństwa przysługującego osobom niepełnosprawnym*.

* Art. 29a ust. 2 ustawy o służbie cywilnej.

8. Czy istnieje obowiązek publikacji wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów?

Tak. Dyrektor generalny (kierownik) urzędu niezwłocznie po przeprowadzonym naborze powinien upowszechnić informację o jego wyniku i umieścić ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów*.

* Art. 31 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.

9. Czy można udostępniać protokół z naboru i na jakich zasadach?

Tak. Do udostępnienia protokołu z naboru zastosowanie mają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej*. Dostęp do niektórych informacji zawartych w protokole może być jednak ograniczony ze względu na prywatność osób fizycznych, które uczestniczyły w naborze.

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

10. Do kogo może zwrócić się kandydat niezadowolony z przebiegu lub wyniku naboru?

Kandydat powinien skierować wystąpienie do dyrektora generalnego (kierownika) urzędu, który jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w zakresie przeprowadzania w tym urzędzie naboru do służby cywilnej. Niezależnie od tego, jeżeli kandydat uważa, że w trakcie naboru zostały naruszone jego prawa, może dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu na drodze sądowej*.

* Art. 9 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej.

 

Pełny tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy znajdą Państwo w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Pełny tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej znajdą Państwo w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.) oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Pełny tekst ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej znajdą Państwo w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.