Niepełnosprawni w naborach do korpusu służby cywilnej

Od 26 listopada 2011 r. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183).

 
Znowelizowana ustawa stwarza możliwości zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej. Zachowując zasadniczy charakter otwartego i konkurencyjnego naboru, określa warunki, których spełnienie pozwala osobie niepełnosprawnej na skorzystanie z pierwszeństwa w zatrudnieniu.
 
Zmiany dotyczą wprowadzenia pierwszeństwa w zatrudnieniu dla osób niepełnosprawnych. W przypadku, gdy w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, nie wynosi co najmniej 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile złoży ona swoją ofertę w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o naborze i znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu albo dwóch (w przypadku wyższych stanowisk w s.c.) najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe / pożądane.
 
Nowe elementy ogłoszenia o naborze:
 
1) Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie:
                - wynosi co najmniej 6%,
                - nie wynosi co najmniej 6%.
W przypadku, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danym urzędzie jest niższy niż 6%, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w ustawie.
 
2) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy - w treści ogłoszenia umieszczony zostanie dodatkowy element „warunki pracy”. Opisane warunki pracy, oprócz innych informacji zawartych w treści ogłoszenia, pozwolą zainteresowanym pracą w służbie cywilnej, w szczególności osobom niepełnosprawnym, na ocenę własnych możliwości i podjęcie decyzji o złożeniu swojej oferty na dane stanowisko.
 
Dodatkowo w każdym ogłoszeniu o naborze, w którym zostanie wskazany poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych niższy niż 6%, w części „Inne dokumenty i oświadczenia” zostanie również zawarta informacja dotycząca złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Kandydat może złożyć swoją ofertę bez wskazanego wyżej dokumentu, ale wówczas nie będzie mógł skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.
 
Zachowanie zasad otwartego i konkurencyjnego naboru
 
Wszyscy kandydaci podlegają weryfikacji i ocenie na jednolitych i konkurencyjnych zasadach – osoby niepełnosprawne na poszczególnych etapach naboru traktowane są na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko.
 
Wszyscy kandydaci muszą spełniać wymagania niezbędne. Dodatkowo spełnienie w największym stopniu wymagań dodatkowych / pożądanych zwiększa szanse na znalezienie się w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów.
 
Komisja/zespół wyłania odpowiednio nie więcej niż pięciu i nie więcej niż dwóch (w przypadku wyższych stanowisk w s.c.) najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe / pożądane.
 
W przypadku, gdy w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów znajdzie się osoba niepełnosprawna, przysługuje jej pierwszeństwo w zatrudnieniu, bez względu na wyniki pozostałych kandydatów znajdujących się w tym gronie.
 
W każdym przypadku ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje dyrektor generalny urzędu (lub kierownik urzędu wykonujący zadania dyrektora generalnego).
 
Informacja dla osób niepełnosprawnych – podsumowanie
 
Warunki skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu:
●             złożenie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, w którym wskazano, że poziom zatrudnienia w urzędzie osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6 %,
●             przedłożenie wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
●             znalezienie się w gronie najlepszych wyłonionych kandydatów.
 
Istotne do podjęcia decyzji o przystąpieniu do naboru jest zapoznanie się z warunkami pracy zawartymi w treści ogłoszenia o naborze.