O służbie cywilnej

Co to jest służba cywilna? Służba cywilna to przede wszystkim ludzie - członkowie korpusu służby cywilnej. Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów.

Podstawowe pojęcia dotyczące służby cywilnej

Korpus służby cywilnej – pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach urzędniczych: wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, stanowiskach średniego szczebla zarządzania, stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagających.
Pracownik służby cywilnej - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej. 
Urzędnik służby cywilnej - osoba zatrudniona na podstawie mianowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o służbie cywilnej. 
Członek korpusu służby cywilnej – osoba, która jest pracownikiem służby cywilnej, urzędnikiem służby cywilnej lub jest zatrudniona na wyższym stanowisku w służbie cywilnej.

Jakie są cele i zadania służby cywilnej?

Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu służby cywilnej. Zadania służby cywilnej są różnorodne i dotyczą niemal wszystkich dziedzin naszego życia – kilka przykładów:

Kto jest kim w służbie cywilnej?

Prezes Rady Ministrów jest konstytucyjnym zwierzchnikiem służby cywilnej. To właśnie premier powołuje i nadzoruje pracę szefa służby cywilnej. Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów jest Rada Służby Publicznej.

Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej. Obsługę Szefa Służby Cywilnej oraz Rady Służby Publicznej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – przede wszystkim Departament Służby Cywilnej, a także inne departamenty (np. Departament Prawny, Departament Spraw Obywatelskich). Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie przy pomocy dyrektorów generalnych urzędów.

Chcesz do nas dołączyć?

Kto może wstąpić do korpusu służby cywilnej? Zależy nam na profesjonalistach, dlatego przyszli członkowie korpusu muszą przejść procedurę kwalifikacyjną, która wyłoni najlepszych - fachowców w swoich dziedzinach, mających predyspozycje do pracy w administracji, rzetelnych, lojalnych wobec państwa i życzliwych dla obywatela.

Pracownikiem służby cywilnej może zostać każda osoba, która spełnia wymagania artykułu 4 ustawy, a więc:

  1. jest obywatelem polskim (odstępstwa od tej zasady określa art. 5 ustawy),
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
     

Czy warto do nas dołączyć?

Służba cywilna to stabilny pracodawca, który daje możliwość rozwoju zawodowego.
Służba cywilna to przejrzyste procedury, wysokie standardy etyczne.

Jak znaleźć pracę w służbie cywilnej? - przejdź do artykułu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się ze Sprawozdaniem Szefa Służby Cywilnej.