Oceny pracownicze

Oprogramowanie informatyczne wspomagające sporządzanie ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej

W ramach realizowanego przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu pt. „Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) opracowane zostało oprogramowanie informatyczne wspomagające sporządzanie ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej. Oprogramowanie to składa się z dwóch elementów:

·         arkuszy ocen okresowych (A i B) oraz arkusza pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowanych w formie arkuszy kalkulacyjnych w formacie xls (MS Excel) oraz ods (Open Office),

·         Bazy ocen w służbie cywilnej (BOSC) zrealizowanej jako bazy oprogramowania Microsoft Access w wersji Runtime.

Arkusze ocen mogą być wykorzystywane jako samodzielne narzędzie informatyczne wspomagające proces dokonywania ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej, ale mogą też być wykorzystywane w połączeniu z BOSC, która służy do gromadzenia, przechowywania i zarządzania informacjami o ocenach okresowych oraz pierwszej ocenie członków przez komórki kadrowe lub komórki odpowiedzialne w urzędzie za obsługę takich informacji. Zintegrowanie obu narzędzi pozwala na szybkie przenoszenie danych z arkuszy do bazy danych i natychmiastową dostępność tych informacji i ich analizę. BOSC posiada przygotowanych wiele raportów umożliwiających analizę informacji o ocenach pracowniczych, które będą przydatne zarówno w celach sprawozdawczych (np. w ramach sprawozdań dyrektorów generalnych /kierowników/ urzędów przesyłanych za pomocą systemu SWEZ_HR), jak i będą one mogły być wykorzystane w wielu obszarach zarządzania zasobami ludzkimi czy też planowania polityki personalnej urzędu.

 

Obecnie udostępniana wersja bazy ocen w służbie cywilnej – BOSCv3 z dnia 1 sierpnia 2013 r. – zawiera poprawione reguły obliczania średniej ogólnej oceny (w poprzedniej wersji nie wyświetlała się, choć była zapisana w bazie, średnia „3,6”).

W dniu 1 sierpnia 2013 r. zamieszczono również:

·         arkusze kalkulacyjne dla pakietów biurowych Open Office i Libre Office,

·         poprawione arkusze kalkulacyjne xls (ulepszono zastosowane w arkuszach formuły i poprawiono niektóre komunikaty).

 

Ponadto w dniu 27 listopada 2013 r. udostępniono poprawione wersje arkusza pierwszej oceny (w poprzedniej wersji przy niektórych kombinacjach ocen cząstkowych nieprawidłowo mógł działać mechanizm odpowiadający za przyznawanie pozytywnej/negatywnej oceny, np. w niektórych przypadkach ocena ta nie zaznaczała się).

 

W związku z powyższym zaleca się urzędom, które korzystają z powyższych narzędzi pobranie nowych wersji BOSC oraz formularzy ocen xls.

W razie problemów technicznych związanych z pobraniem bądź instalacją zamieszczonych plików uprzejmie prosimy Państwa o kontakt w pierwszej kolejności z osobami zapewniającymi obsługę informatyczną w Państwa urzędach. Natomiast w sytuacji niemożności poradzenia sobie z tymi problemami we własnym zakresie proszę o przesłanie e-maila zawierającego opis problemu, a także imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zgłaszającej na adres: bosc [at] kprm.gov.pl

 

 

Departament Służby Cywilnej udostępniając Państwu poniższe narzędzia dołożył wszelkich starań, aby były one wolne od błędów i prawidłowo funkcjonowały. Należy jednak pamiętać, że udostępnione oprogramowanie informatyczne jest tylko narzędziem pomocniczym i nie zwalnia osób, które z niego korzystają ze znajomości i stosowania przepisów prawa, a także sprawdzania poprawności otrzymanych wyników.