Odpowiedzialność dyscyplinarna

W ramach realizowanego przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu pt. „Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) został przygotowany poradnik „Sposób prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w służbie cywilnej”.

 

 zdjęcie okładki poradnika pt "Sposób prowadzenia postępowania wyjaśniajacego i dyscyplinarnego w służbie cywilnej"

 

Poradnik pt. „Sposób prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w służbie cywilnej” (plik PDF do pobrania)

Poradnik w wersji zamieszczonej aktualnie w internetowym serwisie służby cywilnej różni się od wersji roboczej, która była przekazywana w trakcie szkoleń prowadzonych przez firmę Gamma w 2011 r. W poradniku poprawiono szatę graficzną, a także dodano nowe elementy oraz dokonano uzupełnień i modyfikacji jego treści.

Poradnik ten, wraz z pozostałymi poradnikami z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi:

  •  „Pierwsza ocena w służbie cywilnej”
  •  „Oceny okresowe w służbie cywilnej”
  •  „Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej.
  • „Poradnik dobrej praktyki”
  • „Poradnik dotyczący przeprowadzania naboru do służby cywilnej”

 został przekazany (po 1 egzemplarzu) do wszystkich urzędów zatrudniających członków korpusu służby cywilnej.