OECD

KOMITET OECD DS. ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

Public Governance Committee (PGC)

www.oecd.org/gov

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) powstała w 1961 r. Siedzibą organizacji jest Paryż. Polska jest członkiem OECD od 1996 r. W ramach organizacji funkcjonuje Komitet ds. Zarządzania Publicznego (Public Governance Committee - PGC), którego głównym celem jest doskonalenie sektora publicznego w państwach członkowskich OECD.

Misją Komitetu OECD ds. Zarządzania Publicznego jest:

• dostarczanie informacji, analizy i oceny administracji publicznej decydentom w krajach członkowskich OECD oraz wypracowanie odpowiednich narzędzi w tym celu;

• umożliwianie kontaktów i wymiany doświadczeń między urzędnikami w dziedzinie dobrych praktyk i standardów, szczególnie w zakresie administracji centralnej;

• dostarczanie regularnych raportów na temat wyzwań i postępów w funkcjonowaniu sektora publicznego oraz ich wpływu na rozwój ekonomiczny i społeczny.

Prace Komitetu są w szczególności ukierunkowane na pomoc krajom we wzmacnianiu ich potencjału w zakresie sprawowania rządów. PGC koncentruje się na administracji centralnej (która determinuje sposób funkcjonowania sektora publicznego), na zarządzaniu zasobami, na wzajemnym oddziaływaniu sektorów publicznego i prywatnego oraz na krytycznej ocenie poszczególnych instrumentów polityk publicznych.

Współpraca DSC KPRM z OECD odbywa się poprzez reprezentowanie Polski w PGC. Zaangażowanie w tym zakresie wiąże się z aktywnym uczestnictwem w posiedzeniach Komitetu i jego grup roboczych, przekazywaniem informacji nt. polskich rozwiązań w obszarze zarządzania w sektorze publicznym, rozpowszechnianiem dokumentów opracowanych na forum OECD wśród urzędów administracji rządowej. Szef Służby Cywilnej jest także członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Współpracy z OECD. Współpraca z Komitetem odbywa się również poprzez udział przedstawicieli Polski w spotkaniach wysokiego szczebla.