Partnerstwo Wschodnie

7 maja 2009 roku głowy państw lub szefowie rządów (w tym Polski) i przedstawiciele Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdawii oraz Ukrainy, przedstawiciele Unii Europejskiej  i głowy państw lub szefowie rządów oraz przedstawiciele jej państw członkowskich spotkali się w Pradze, aby wprowadzić swoje stosunki na nowy poziom poprzez ustanowienie Partnerstwa Wschodniego i przyjęli następującą wspólną deklarację.

Partnerstwo Wschodnie zostaje uruchomione jako wspólne przedsięwzięcie państw członkowskich Unii Europejskiej i ich wschodnioeuropejskich partnerów (dalej zwanych państwami partnerskimi), w oparciu o wzajemne interesy i zobowiązania oraz poczucie wspólnej własności i odpowiedzialności. Jego rozwój będzie kształtowany wspólnie, z zachowaniem pełnej przejrzystości.

Partnerstwo Wschodnie będzie rozwijać się równolegle do dwustronnej współpracy między Unią Europejską a państwami trzecimi.

Głównym celem Partnerstwa Wschodniego jest stworzenie warunków koniecznych do przyspieszenia politycznego stowarzyszenia i dalszej gospodarczej integracji między Unią Europejską a zainteresowanymi państwami partnerskimi. Znaczące wzmocnienie polityki Unii Europejskiej w stosunku do państw partnerskich będzie wprowadzone poprzez rozwój określonego wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Kierując się tym celem, Partnerstwo Wschodnie będzie dążyć do wspierania reform politycznych i społeczno-ekonomicznych państw partnerskich, ułatwiając im zbliżenie się do Unii Europejskiej. Służy to wspólnemu działaniu na rzecz stabilizacji, bezpieczeństwa i dobrobytu Unii Europejskiej, państw partnerskich oraz w istocie całego kontynentu europejskiego.

Partnerstwo Wschodnie niesie jasne polityczne przesłanie o potrzebie utrzymania i wzmocnieniu działań na rzecz reform. Partnerstwo Wschodnie doda rozmachu ekonomicznemu, społecznemu i regionalnemu rozwojowi państw partnerskich. Przyczyni się do dobrego rządzenia, również w sektorze finansowym, będzie sprzyjać rozwojowi regionalnemu i społecznej spójności oraz pomoże zmniejszyć różnice społeczno-ekonomiczne państw partnerskich. W ten sposób Partnerstwo Wschodnie będzie uzupełniać pomoc makroekonomiczną udzielaną przy użyciu odpowiednich instrumentów międzynarodowych.

Zaangażowanie DSC:

Mając na uwadze priorytety polskiej polityki zagranicznej Szef Służby Cywilnej zadeklarował aktywny udział w pracach „Platformy dotyczącej demokracji, dobrego rządzenia i stabilności”, w szczególności „Panelu dot. reformy administracji publicznej”.

Obecnie, Polska jest krajem wiodącym w jednym z czterech obszarów tematycznych panelu dotyczącym służby cywilnej.