Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej

Na zlecenie Departamentu Służby Cywilnej (DSC) powstały dwa uzupełniające się dokumenty: Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej oraz Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej. Opracowania są efektem zamówienia publicznego zrealizowanego przez Wykonawcę, tj. konsorcjum firm: 1) Respublic sp. z o.o., 2) IBC GROUP Central Europe Holding S.A. W ich powstawaniu partycypowali przedstawiciele urzędów administracji rządowej (przeprowadzono np. badanie ankietowe o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowano warsztaty dla dyrektorów generalnych urzędów oraz dla ekspertów w dziedzinie kadr i szkoleń urzędów), co skutkuje uniwersalnością zawartych w nich rozwiązań. Za nadrzędny cel ww. opracowań należy uznać rozpowszechnienie idei racjonalnego inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego, z jednoczesnym naciskiem na zapewnienie odpowiedniego zwrotu tej inwestycji. Przedmiotowe publikacje w sposób klarowny uspójniają tematykę długookresowego zarządzania szkoleniami w urzędach na poziomie całej służby cywilnej; stanowią one przede wszystkim zbiór praktycznych instrukcji, które wskazują, jak zbudować efektywny system dotyczący rozwoju pracowników – zalecenia mają charakter elastyczny, co oznacza, że ich wykorzystanie powinno być zależne od specyfiki danego urzędu.
 
Spodziewanym rezultatem implementacji zapisów ww. dokumentów przez urzędy jest standaryzacja oraz uporządkowanie efektywnych zasad identyfikacji potrzeb, planowania, organizacji i ewaluacji skuteczności szkoleń w ramach korpusu służby cywilnej. Szef Służby Cywilnej rekomenduje urzędom budowę własnych wewnętrznych polityk szkoleniowych w oparciu o przedstawione dokumenty, a następnie ich skuteczne wdrożenie.
 
Integralnymi – i najbardziej praktycznymi – elementami publikacji są narzędzia. Opracowano 13 narzędzi, które zawierają się w 3 plikach Excel (modele zostały przygotowane przy użyciu arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2010 i zaleca się, w miarę możliwości, używanie ich w tej lub nowszej wersji programu):
1.    Formularz zawierający zespół 11 zintegrowanych narzędzi (dot. identyfikacji potrzeb szkoleniowych, planowania szkoleń, realizacji szkoleń oraz oceny jakości i efektywności szkoleń);
2.     Arkusz rocznego planu szkoleń (dot. planowania szkoleń);
3.    Formularz oceny ofert (dot. realizacji szkoleń).
 
Wszystkie modele narzędzi są spójne; mogą też zostać wykorzystane przy projektowaniu całościowych systemów informatycznych wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie. Instrukcje dotyczące sposobu wypełniania poszczególnych komórek w arkuszach narzędzi dodane są w formie komentarzy.
 
Dokumenty: "Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej" oraz "Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej" zostały przygotowane w ramach projektu Wdrożenie strategii szkoleniowej, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.1. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1. Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.