Polska Pomoc

Wieloletni program współpracy rozwojowej, sporządzany na okresy nie krótsze niż 4 lata, jest podstawą dla prowadzenia współpracy rozwojowej. Na jego podstawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowuje plany roczne. Plan współpracy rozwojowej określa w szczególności:

 •  zadania z zakresu współpracy rozwojowej, przewidziane do realizacji w latach budżetowych objętych planem;
 •  formy współpracy rozwojowej;
 •  wysokość środków finansowych przeznaczonych dla wskazanego państwa rozwijającego się lub na dane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej.

Formy współpracy:

Polska prowadzi współpracę rozwojową poprzez wykorzystanie kanałów współpracy:

 •  dwustronnej - finansowanie działań bezpośrednio skierowanych do państw partnerskich oraz
 •  wielostronnej - za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, programów i funduszy międzynarodowych.

Poza tym istnieje możliwość współdziałania z innymi partnerami w realizacji działań skierowanych do konkretnego kraju partnerskiego.

Więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Polska Pomoc a zaangażowanie DSC:

Były Urząd Służby Cywilnej (USC), którego sukcesorem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, rozpoczął współpracę w zakresie służby cywilnej z krajami przechodzącymi transformację ustrojową już w 2005 r. Współpraca obejmowała takie kraje, jak: Ukraina oraz - w ograniczonym zakresie - Macedonia i Azerbejdżan.

W roku 2005 USC zrealizował dwa projekty na rzecz Ukrainy:

 • „Otwarty i konkurencyjny nabór do służby cywilnej – szkolenia ogólne i eksperckie dla ukraińskiej służby cywilnej” oraz
 • „Udział przedstawicieli kierownictwa ukraińskiej służby cywilnej w Studium Zarządzania Strategicznego”.

Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (DSC), kontynuując realizację zadań USC, rozszerzył obszar działań. Pogłębił mianowicie współpracę z krajami uznanymi za priorytetowe w polityce zagranicznej Polski. W latach 2006–2011 DSC zrealizował następujące projekty:

 w 2006 roku:

 • „Staże ukraińskich urzędników w urzędach polskiej administracji rządowej” oraz
 • „Zarządzanie strategiczne – program szkoleniowy dla ukraińskich urzędników z Policy Excellence Group”.

 w 2007 roku:

 •  „Staże gruzińskich urzędników w urzędach polskiej administracji rządowej” oraz
 • „Wzmocnienie ram instytucjonalnych administracji publicznej w Gruzji”.

 w 2008 roku:

 •  „Wsparcie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na Ukrainie”,
 • „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Gruzji w zakresie reformy decentralizacyjnej, systemu finansów publicznych i rozwoju regionalnego”;

 w 2009 roku:

 •  „Program szkoleniowo-informacyjny dla urzędników ukraińskiej służby cywilnej w zakresie dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy z elementami systemu wynagrodzeń” oraz
 • „Wsparcie rządu Gruzji we wdrażaniu Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie decentralizacji oraz rozwoju zasobów ludzkich”.

W 2010 roku: „Wzmocnienie procesu rozwoju zasobów ludzkich w ramach wspierania Rządu Gruzji we wdrażaniu Strategii Rozwoju Regionalnego”.

W 2011 roku DSC zrealizował wspólną inicjatywę na rzecz administracji gruzińskiej i ukraińskiej pn. „Wsparcie dobrego rządzenia w Gruzji i na Ukrainie poprzez promowanie zarządzania jakością w administracji publicznej”.

Od 2012 roku DSC angażuje się w realizację modułów tematycznych Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, decydowanych służbie cywilnej, w tym:

 1. Zarządzanie godnościowe przez wartości (02-13.07.2012)
 2. Służba cywilna: zasady, instytucje i praktyka dla wszystkich krajów PW (21-25.10.2013)
 3. Staże w służbie cywilnej dla wszystkich krajów PW (19.10-01.11.2014)
 4. Staże w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego (30.11-11.12.2015)
 5. Staże w służbie cywilnej (17-28.10.2016).

Więcej o Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego na stronie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.