Postępowanie kwalifikacyjne i mianowania

Uwaga! Wyjaśnienia Departamentu Służby Cywilnej mają charakter opinii, a nie wiążącej wykładni prawa. To pracodawca odpowiada za realizację czynności wynikających ze stosunku pracy oraz stosowanie i wykładnię prawa w tym zakresie. Spory dotyczące stosunku pracy rozstrzyga sąd pracy.

1. Co potwierdza spełnienie przez pracownika służby cywilnej ubiegającego się o mianowanie warunku znajomości języka obcego i czy istnieje zamknięty katalog odpowiednich dokumentów? 

2. Skąd w razie wątpliwości czerpać informacje o uznawalności na potrzeby udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej danego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego?

3. Czy pracodawca powinien posiadać w momencie potwierdzania zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dokument, na podstawie którego potwierdza znajomość języka obcego?

4. Czy można przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego posiadając dwuletni staż pracy w służbie cywilnej?

5.Jak należy rozumieć pojęcie zakończenia sprawdzianu w toku postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym?

6. Kto uzyskuje mianowanie w służbie cywilnej po udziale w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej? 

7. Czy można przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej przebywając na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym?

8. Czy do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba zatrudniona na wyższym stanowisku w służbie cywilnej?

9. Czy do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej można przystąpić będąc osobą zatrudnioną w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej?

 

1. Co potwierdza spełnienie przez pracownika służby cywilnej ubiegającego się o mianowanie warunku znajomości języka obcego i czy istnieje zamknięty katalog odpowiednich dokumentów?

Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Zawarty tam katalog jest katalogiem otwartym. Wynika to z faktu, że dokumentami takimi mogą być m.in. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”, przy czym mogą to być certyfikaty językowe wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) – poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), jak również certyfikaty instytucji enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu.

2. Skąd w razie wątpliwości czerpać informacje o uznawalności na potrzeby udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej danego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego?

W razie wątpliwości najlepiej zwrócić się bezpośrednio do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

KSAP upowszechnia informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego powoływany jest tam zespół sprawdzający. Zespół ten w szczególności sprawdza prawidłowość i kompletność zgłoszeń do postępowania.

3. Czy pracodawca powinien posiadać w momencie potwierdzania zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dokument, na podstawie którego potwierdza znajomość języka obcego?

Dyrektor generalny urzędu powinien potwierdzać znajomość języka obcego na podstawie dokumentu, który został wydany najpóźniej 31 maja roku kalendarzowego, w którym dana osoba składa zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego.

4. Czy można przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego posiadając dwuletni staż pracy w służbie cywilnej?

Co do zasady, pracownik ubiegający się o mianowanie musi legitymować się co najmniej trzyletnim stażem pracy w służbie cywilnej. O zgodę na wcześniejsze przystąpienie do postępowania można wnioskować do dyrektora generalnego urzędu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej.

Wyjaśnijmy na przykładzie:

Pracownik służby cywilnej, który podjął pracę w służbie cywilnej w dniu 1 czerwca 2016 r. i pozostanie w niej zatrudniony przez okres dwóch lat (tj. nieprzerwanie do dnia 31 maja 2018 r.) będzie dysponował odpowiednim stażem (tj. ponaddwuletnim) począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r., a więc już po terminie składania zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego w 2018 r. Zatem będzie mógł zgłosić się do postępowania prowadzonego dopiero w 2019 r.

5. Jak należy rozumieć pojęcie zakończenia sprawdzianu w toku postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym?

Wynik pozytywny sprawdzianu to spełnienie dwóch warunków:

  • uzyskanie w każdej części sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej możliwej do uzyskania w niej liczby punktów (jest to 30 punktów z części sprawdzianu sprawdzającej wiedzę i 20 punktów z części sprawdzianu sprawdzającej umiejętności),
  • uzyskanie w całym sprawdzianie co najmniej 3/5 maksymalnej możliwej do uzyskania w nim liczby punktów (jest to 90 punktów w sumie z dwóch części sprawdzianu).

6. Kto uzyskuje mianowanie w służbie cywilnej po udziale w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej?

Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym i z miejscem uprawniającym do mianowania lub ukończył KSAP.

Akty mianowania otrzymają zatem zatrudnieni w służbie cywilnej w dniu mianowania pracownicy służby cywilnej, którzy w danym roku spełnią dwa warunki:

  • przejdą pomyślnie sprawdzian w toku postępowania kwalifikacyjnego (jw.),
  • uzyskają miejsce uprawniające do mianowania (zmieszczą się w limicie mianowań).

7. Czy można przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej przebywając na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym?

Pracownik służby cywilnej, który przebywa na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym jest pracownikiem służby cywilnej. Udzielenie mu tego typu urlopu stanowi jedynie przerwę w świadczeniu obowiązku pracy, przy jednoczesnym zwolnieniu pracodawcy z obowiązku świadczeń na rzecz pracownika. Nie pociąga jednakże za sobą ustania stosunku pracy jako takiego.

Dyrektor generalny urzędu powinien potwierdzić udział takiej osoby w postępowaniu.

8. Czy do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba zatrudniona na wyższym stanowisku w służbie cywilnej?

Tak, jeśli posiada równolegle status pracownika służby cywilnej.

W takim przypadku wskazane w zgłoszeniu do postępowania kwalifikacyjnego stanowisko pracy powinno być tym, na którym pracownikowi służby cywilnej udzielono urlopu bezpłatnego na czas powołania (tzn. nie powinno to być wyższe stanowisko w służbie cywilnej).

Do postępowania kwalifikacyjnego nie mogą natomiast przystępować osoby powołane na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, które nie posiadają równolegle statusu pracownika służby cywilnej (także te, które w przeszłości były już zatrudnione w służbie cywilnej i legitymują się np. odpowiednio długim stażem pracy w służbie cywilnej).

9. Czy do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej można przystąpić będąc osobą zatrudnioną w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej?

Taka osoba posiada status pracownika służby cywilnej, a zatem oczywiście spełnia jeden z warunków ubiegania się o mianowanie.

 

Pełny tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej znajdą Państwo w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1552, z późn. zm.) oraz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.